Alíkoviny – kvízy

Roky, léta, staletí... máte o nich ponětí?

České dějiny se skládají z mnoha příběhů, důležitých křižovatek a velkých milníků, které by měl znát každý správný Čech.
Více kvízů - Alíkoviny/kvízy.

Správných odpovědí: 

Výborně! Je vidět, že jsi správný Čech, který zná dobře dějiny svojí vlasti. Jen tak dál, třeba se jednou staneš významným historikem!

České dějiny trochu znáš, ale ve svých znalostech máš trochu mezery. Zkus si je doplnit četbou nějaké knížky!

Je vidět, že dějepis není zrovna tvým nejoblíbenějším předmětem. Něco z českých dějin bys ale znát měl – je to i tvoje historie...

 1. V roce 624 vznikl na našem území první státní útvar. Slovanské kmeny se spojily pod vedením franského kupce, aby odolaly náporu Avarů. Ty se jim podařilo pod kupcovým vedením porazit a společně vytvořili kmenový svaz, který je po něm pojmenován. Proslavil se i vítězstvím nad franským králem Dagobertem v bitvě u Wogastisburgu. Jaký byl název tohoto státního útvaru?

 2. V 9. století vznikla spojením moravského a nitranského knížectví Velkomoravská říše. Kníže Rastislav vyslal během své vlády posly k byzantskému císaři Michalovi III., který vyslyšel jeho prosby a poslal na Moravu věrozvěsty Konstantina a Metoděje. Ti se zasloužili o rozšíření křesťanství, staroslověnského jazyka a písma hlaholice. Ve kterém roce na Velkou Moravu přišli?

 3. V 10. století se začala ve středních Čechách formovat doména rodu Přemyslovců, která se brzy rozrostla na celé Čechy. Potomkem bájného Přemysla Oráče a jeho manželky Libuše byl i kníže, který nastoupil na trůn po smrti svého otce Vratislava I. v roce 921. Nevládl ale příliš dlouho – už roku 935 ho zavraždil jeho mladší bratr Boleslav, který byl díky tomu znám pod přízviskem „Ukrutný“. Zavražděný kníže se stal národním světcem a je považován dodnes za patrona české státnosti. Jak se jmenoval?

 4. Po vymření Přemyslovců Václavem III., který byl 4. srpna 1306 zavražděný v Olomouci, nastoupila na český trůn dynastie Lucemburků. Prvním panovníkem byl Jan Lucemburský, který se oženil s Eliškou Přemyslovnou. Daleko významnější pro Čechy byl ale jeho nejstarší syn Karel IV., který nechal v Praze postavit most, založil Karlovu univerzitu i několik hradů (například Karlštejn). Ve kterém roce nastoupil na český trůn?

 5. Svátek 6. července si většina z vás moc neužije, protože tak jako tak máte letní prázdniny. Ten den se připomíná smrt významného českého reformátora. Ten kázal v Betlémské kapli, kde kritizoval soudobé nešvary v církvi – nespokojený byl třeba s prodejem odpustků, který papežovi vynášel nemalé peníze. Na koncilu v Kostnici se rozhodl neodvolat své učení a tak ho nejvyšší představitelé katolické církve poslali 6. července 1415 na hranici. Jeho popel byl poté vysypán do řeky Rýna, aby se nemohly konat poutě k jeho hrobu. Jak se upálený reformátor jmenoval?

 6. Smrt Jana Husa vyvolala bouřlivou reakci české společnosti. Objevila se spousta jeho následovníků, kterým za hranicemi začali hanlivě říkat „husité“. Za počátek bojů husitů proti katolíkům se považuje první pražská defenestrace. Dne 30. července onoho roku požadoval dav vedený kazatelem Janem Želivským propuštění vězněných souvěrců (kališníků). Protože jim novoměstští konšelé nechtěli vyhovět, rozhodl se dav vzít moc do vlastních rukou a některé z nich vyhodil z oken Novoměstské radnice. Tato událost zahájila nejen husitské bouře, ale pravděpodobně měla vliv i na zdraví krále Václava IV., který brzy poté umírá. Ve kterém roce k defenestraci došlo?

 7. V roce 1458 nastoupil na trůn panovník, který byl v mnoha směrech výjimečný. Byl to první český král, který byl zvolen z řad šlechty bez jakékoliv příbuzenské vazby na původní vládnoucí dynastii. Přezdívalo se mu „husitský král“, protože obhajoval přijímání z kalicha, za což si vysloužil kritiku papeže Pia II. Pokusil se i o sjednocení Evropy hlavně za účelem boje proti Turkům, takže byl vlastně prvním nositelem myšlenky na nějakou nadnárodní organizaci. Jak se tento panovník jmenoval?

 8. V roce 1576 nastoupil na trůn velmi významný panovník habsburské dynastie. Ten v roce 1583 přesídlil z Vídně do Prahy, což z ní udělalo město světového významu. Na dvůr císaře přicházelo množství učenců a umělců, mezi nimi třeba Tycho de Brahe nebo Johannes Kepler. Jeho rozsáhlé sbírky byly bohužel rozkradeny žoldnéři během třicetileté války. Jak se tento mocný Habsburk jmenoval?

 9. Když zemřel Rudolf II., začal jeho bratr Matyáš prosazovat katolictví. To se nelíbilo stavům, kteří se vydali do kanceláře místodržících, kde žádali vysvětlení. Toho se jim nedostalo a tak použili osvědčené metody – defenestrace. Tentokrát místodržící přežili, ale i tato defenestrace je považována za počátek vojenského konfliktu – třicetileté války, do které významně zasahoval třeba Albrecht z Valdštejna. V listopadu 1620 pak došlo k památné bitvě, ve které bylo poraženo stavovské vojsko, císař zvítězil a král Fridrich Falcký musel utéct z Čech. O kterou bitvu se jedná?

 10. V roce 1740 nastoupila díky pragmatické sankci na trůn dcera Karla VI., který neměl mužského potomka. Tato panovnice se proslavila velmi plodným manželstvím – Františku Štěpánu Lotrinskému porodila 16 dětí! Její dcerou byla například Marie Antoinetta, která byla popravena gilotinou během Velké francouzské revoluce, a synem třeba reformátor Josef II. Díky této panovnici také chodíme do školy – v roce 1774 totiž zavedla povinnou školní docházku. Jak se jmenovala?

 11. V tomto roce nejen skončila první světová válka, ale zároveň se rozpadlo habsburské soustátí Rakousko-Uhersko na několik menších států. Dne 28. října toho roku vznikl i ten náš – Československá republika. Začalo období takzvané První republiky a prvním prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Ve kterém roce to bylo?

 12. Ve třicátých letech se svět začal obávat rostoucí agresivity Německa. K moci se dostal Adolf Hitler, který začal budovat armádu a postupně si i dělal nároky na okolní území. Západní mocnosti ale nechtěly vyprovokovat konflikt a tak se rozhodly pro politiku ústupků. V září 1938 přijeli do Německa zástupci tří zemí (Neville Chamberlain za Velkou Británii, Édouard Daladier za Francii a Benito Mussolini za fašistickou Itálii) a 29. podepsali dokument, na základě kterého se musela naše republika vzdát pohraničního území (okleštěná republika byla krátce poté přeměněna na Protektorát Čechy a Morava). Jaký dokument Hitler, Chamberlain, Daladier a Mussolini podepsali?

 13. Po skončení 2. světové války se do republiky vrátili zástupci londýnské exilové vlády v čele s prezidentem Edvardem Benešem. Československo se začalo obnovovat, ale stále větší moc postupně získávali komunisté. Vše vyvrcholilo v únorových dnech jednoho roku, kdy prezident Beneš přijal demisi demokratických ministrů a místo nich jmenoval kandidáty navržené komunisty. V čele vlády byl Klement Gottwald, který Beneše nahradil ve funkci prezidenta v červnu toho roku (Edvard Beneš v září umírá). Nastala vláda komunistů, která skončila až převratem 1989. Ve kterém roce komunisté získali moc?

 14. V tomto roce se Československo stalo obětí útoku vojsk států Varšavské smlouvy (tedy Sovětského svazu, Maďarska, Bulharska, Polska a Německé demokratické republiky). Dne 21. srpna obsadili vojáci zemi, aby zabránili reformě komunistického režimu v Československu, označované jako Pražské jaro. Po tomto útoku se vše vrátilo do původních kolejí a začalo období normalizace. Ve kterém roce k nám vojska vpadla?

 15. Komunistický režim se držel v sedle velmi dlouho, ale ke konci 80. let už bylo patrné, že je čas na změnu. Začalo se více ozývat odbojové hnutí, hlavně lidé kolem Charty 77 v čele s Václavem Havlem, a po násilném potlačení studentské demonstrace 17. listopadu 1989 vyšli lidé do ulic. To vedlo k pádu komunistického režimu (po dlouhých 41 letech) a k nastolení demokracie. Tato událost získala název podle toho, že nebyla prolévána krev. Jak se nazývá?

Zkusit jiný kvíz