Alíkoviny – kvízy

Roky, léta, staletí... máte o nich ponětí? – svět

Kvíz plný důležitých událostí ze světové historie. Vyzkoušejte, jak se vyznáte v historii. Schválně, jak dopadnete... .
Více kvízů - Alíkoviny/kvízy.

Správných odpovědí: 

Výborně! Světové dějiny ti evidentně nejsou cizí a hodně toho víš. Jen tak dál!

Tvé znalosti jsou velmi dobré, ale mohly by být ještě lepší. Zkus si občas přečíst nějakou knížku o historii – uvidíš, že tě bude bavit.

Nějaké základní vědomosti máš, ale mohlo by to být daleko lepší. Dějepis asi není tvým šálkem kávy, ale zkus se občas přemoci. Třeba ti půjde!

Podle tvého skóre je vidět, že tě historie nezajímá a při hodinách dějepisu se k smrti nudíš. Občas by ale bylo dobré dávat pozor a alespoň něco si z výkladu odnést.

 1. Byl horký srpen a Řecko napadla perská vojska v čele s králem Xerxem I. Řecké městské státy se semkly dohromady a snažily se bránit v jedné soutěsce. V čele stál spartský král Leonidás, který odeslal pryč většinu vojáků, když viděl jejich váhání. V následujícím střetnutí prozradil Efialtes Xerxovi jak vpadnout Řekům do zad a v bitvě padl Leonidás i všichni jeho muži. Na jejich počest složil Simonidés epitaf, který dodnes zdobí soutěsku: "Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám." Jednalo se o:

 2. Tento muž byl jedním z nejvýznamnějších státníků v římských dějinách. Byl nejen úspěšným politikem, který tvořil spolu s Crassem a Pompeiem první triumvirát (= vláda tří mužů), ale i autorem literárních děl "Zápisky o válce Galské" a "Zápisky o válce občanské". Rozšířil římskou moc do Galie i Británie, ale mezi jeho nejslavnější činy patří překročení řeky Rubikon s armádou v občanské válce a výroky jako "Kostky jsou vrženy" či "Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem." Protože ale získal až moc velkou moc, byl 15. března 44 př.n.l. zabit. Jmenoval se:

 3. Římská říše byla obrovská a existovala po staletí, ale ve 4. století už se stala neudržitelnou. Trvalé nápory barbarských kmenů stále oslabovaly říši a císaře mnohdy provolávala právě armáda, která měla v zemi největší moc. Posledním císařem, který vládl celé říši, byl Theodosius I. Po jeho smrti se rozpadla na Západořímskou říši s centrem v Římě a Východořímskou s centrem v Konstantinopoli. Římská říše byla takto rozdělena v roce:

 4. Když byl roku 476 sesazen poslední císař Romulus Augustus, zanikla tím nejen Západořímská říše, ale i císařský titul na západě. Na místě bývalého impéria vznikala království, mezi nimiž postupně vynikla franská říše. V jejím čele stanul na konci 8. století syn majordoma a pozdějšího krále Pipina III. Krátkého. Tento syn se stal mocným králem, podmanil si Sasy, Avary a útočil i proti Slovanům. V kulatém roce 800 byl v Římě papežem Lvem III. korunován císařem. Tím byl na západě tento titul obnoven a franská říše se stala protiváhou východní Byzance - tedy bývalé Východořímské říše. Císař korunovaný roku 800 se jmenoval:

 5. Ve středověku se často bojovalo nejen pro zisk území, ale i pro víru. V tomto směru byly nejdůležitější křížové výpravy do „Svaté země“, které se snažily osvobodit posvátná místa křesťanství (jako třeba Jeruzalém) z rukou „nevěřících“, tedy muslimů. První takovou výpravu vyhlásil roku 1095 na synodě v Clermontu papež Urban II. Označení „Svatá země“ se používá pro území:

 6. Temüdžin se narodil pravděpodobně roku 1162. Stal se sjednotitelem mongolských kmenů, které ho později prohlásily Velkým chánem Mongolů. Byl obávaným vojevůdcem, který naháněl strach i vládcům v Evropě. Pokusil se expandovat i do Číny, ale v roce 1227 během tažení zemřel. Temüdžin byl známější pod jménem, které znamená velký vladař, tedy:

 7. V srpnu roku 1346 se odehrála jedna z nejslavnějších bitev stoleté války. Ta zuřila mezi Francií a Anglií a na stranu Francie se v této bitvě připojil i český král Jan Lucemburský se synem Karlem. Francouzský král Filip VI. tuto bitvu prohrál, ale do historie vstoupila statečnost Jana Lucemburského. Ten už byl starým a slepým mužem, ale i přesto se nechal připoutat ke koni a se slovy: "Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!" se vrhl do nejprudší bitevní vřavy, ve které zahynul. Šlo o:

 8. V letech 1455-1485 se v Anglii rozhořela občanská válka. Důvodem byla prohra ve stoleté válce s Francií i nespokojenost s rádci krále Jindřicha VI., kteří postupně rozkrádali královský majetek. Proti sobě se postavily dva rody – Yorkové, kteří stáli v čele opozice, a Lancasterové, kteří podporovali krále. Po 30 letech bojů a nepokojů se na trůn dostala v osobě Jindřicha VII. dynastie Tudorovců, která vládla až do roku 1603, kdy zemřela bezdětná královna Alžběta I. Tento konflikt vstoupil do historie jako:

 9. V 15. a 16. století dochází k velkému rozmachu mořeplavby. Španělští a portugalští mořeplavci se snaží najít novou cestu do Indie, moře brázdí i angličtí korzáři. Ke konci 15. století se Kryštofu Kolumbovi, mořeplavci původem z Janova, podařil ve španělských službách nevídaný objev – doplul ke břehům nového kontinentu, který byl podle dalšího mořeplavce Ameriga Vespucciho pojmenován Amerika. Objev učinil roku:

 10. Ke konci 16. století se Francie zmítala ve víru náboženských válek katolíků proti hugenotům. Země už byla vysílená a tak se mělo svatbou hugenotského následníka trůnu Jindřicha Navarrského se sestrou krále Karla IX. Markétou z Valois (katolička) zabránit dalším konfliktům. Sňatek se konal v srpnu roku 1572 a do Paříže kvůli němu přijela spousta hugenotů. Po svatbě se ale podařilo Kateřině Medicejské přesvědčit syna Karla IX., aby proti nim zasáhl. Důsledkem toho bylo vraždění hugenotů, které si vyžádalo několik tisíc obětí. To vstoupilo do historie jako:

 11. Po zvolení Ferdinanda Štýrského začala v Čechách nespokojenost s jeho náboženskou politikou - chtěl protestanty donutit přestoupit ke katolické víře. Spor o pravomoce stavů a vlády skončil defenestrací, při které byli vyhozeni z oken Pražského hradu místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Jaroslav Bořita z Martinic a písař Fabricius. Psal se rok 1618. Všichni 3 pád z oken přežili, ale pro Čechy to znamenalo pomstu krále v podobě porážky v bitvě na Bílé hoře. Tyto události odstartovaly vleklý konflikt, který skončil až roku 1648 vestfálským mírem. Šlo o:

 12. V letech 1638-1715 stál v čele Francie mocný panovník. Dokázal povznést zemi a posílit její postavení v mezinárodním měřítku. Věrnými služebníky mu byli první ministr kardinál Mazarin a ministr financí Jean Baptiste Colbert, díky kterému se mu podařilo uspořádat státní finance. Kromě manželky Marie Terezy měl i několik milenek a množství nemanželských dětí. Proslul výrokem "Stát jsem já!" a obecně se mu přezdívalo "Král Slunce". Jmenoval se:

 13. Francie se v 18. století dostala do velkých hospodářských problémů – v podstatě se blížila k bankrotu. Král Ludvík XVI. byl tedy nucen svolat generální stavy, na kterých se měla situace řešit. Protože se ale on i vysoká šlechta odmítli bavit o reformách ve společnosti a placení daní šlechtou, prohlásil se 3. stav za Ústavodárné shromáždění, lidé vyšli do ulic a podařilo se jim dobýt Bastilu – symbol královlády. Tím začala takzvaná Velká francouzská revoluce. Bastila byla dobyta 14. července roku:

 14. V 18. století se nejprve v Anglii a pak i v ostatních zemích začínají do výroby zavádět stroje. Ty postupně urychlovaly a lépe organizovaly lidskou práci a továrny pohlcovaly tisíce dělníků. Ti tím dostali pevný řád v podobě pracovní doby, ale kromě pokroku měl tento fakt i negativní důsledky. Lidé se zpočátku domnívali, že jim stroje berou práci – docházelo tedy k jejich rozbíjení. Dalším problémem byly katastrofální podmínky, v nichž museli dělníci žít, i mnohahodinová pracovní doba – a to nejen dospělých, ale i dětí. Tomuto procesu modernizace se říká:

 15. "Tak nám zabili Ferdinanda," hodnotí Haškův Švejk jev, který byl příčinou první světové války. Dne 28. června 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, při kterém zemřela i jeho žena Žofie Chotková. Tím byl rozpoután konflikt, který trval až do roku 1918. Atentátníkem, který měl na svědomí smrt arcivévody a jeho choti, byl Gavrilo Princip. Za svůj čin byl uvězněn, ale pykali i jiní – během první světové války padlo přibližně:

 16. Ve 30. letech se dostal k moci ve zbídačeném Německu Adolf Hitler a jeho strana NSDAP (Nacionálně socialistická německá dělnická strana). Díky jeho řečnickému umění se mu podařilo získat lidi na svou stranu, dal jim práci v době nezaměstnanosti na stavbě dálnic a začal zbrojit. Pod hákový kříž padlo brzy Rakousko i československé pohraničí, připojené k Německu Mnichovskou dohodou. Hitlerovi to ale nestačilo a rozhodl se rozpoutat válečný konflikt. První výstřely druhé světové války padly 1. září 1939, když napadl Polsko. Druhá světová válka trvala:

Zkusit jiný kvíz