Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Alíkovina

  Literatura stručně – Starověk (první část) + kvíz

  vydáno  •  historie · kvízy

  Považujete literaturu za nudný předmět, nebo vás učí někdo, koho nemáte rádi? Mám pro vás řešení! Literatura se totiž dá naučit i zábavným způsobem. Aby toho pro vás nebylo hodně, rozdělila jsem Starověk na tři části. Na závěr mám pro vás vždycky připravený i literární kvíz. Podaří se vám z něj uspět?

  Historie, © geralt

  První část – Mezopotámie, Syropalestina, Egypt, Indie a Čína
  Druhá část – antické Řecko
  Třetí část – antický Řím

  Jak začal vlastně začal život a příběhy? Věděli jste, že k tomu, abychom na to dostali odpověď, pomohla i literatura? Kde má ale počátek ona? Díky archeologickým vykopávkám a starým písemnostem jsme se toho spoustu dozvěděli. Hlavně z dob, kdy si lidé vyprávěli příběhy a zapisovali si je. Třeba na hliněné tabulky či papyrové svitky. Používali k tomu nejrůznější druhy písma. Klínové písmo, hebrejské písmo, hieroglyfy, řecké písmo, čínské písmo nebo latinku.

  Podle biblické knihy Genesis židovský bůh Jahve stvořil svět tím, že jednotlivé věci pojmenoval.

  Starověk

  Literatura starověku sahá od rozkvětu prvních civilizací 3 tisíce př. n. l. do zániku některých z nich, tedy přibližně do 5. století n. l. Týká se to Mezopotámie, Syropalestiny, Egypta, Indie, Číny, antického Řecka a antického Říma. Tuto dobu máme také spojenou s eposy či Biblí.

  Eposy

  Jednalo se o mýty, legendy, náboženské debaty či filozofické úvahy. Jednou se nějaký epický génius rozhodl všechno dát dohromady a vznikl epos. Patřil sem epos Iliada a Odyssej. Nebo méně známý Vjása s eposem Mahábhártou. Ale co je vlastně epos? Můžeme zjednodušeně říct, že se jedná o veršovanou báseň o hrdinských činech, znamenající z řeckého překladu slovo, řeč nebo vyprávění. Nejstarším eposem je Epos o Gilgamešovi. Tento epos byl vyrytý klínovým písmem do hliněných tabulek. Hlavní postavy jsou urucký král Gilgameš a jeho druh Enkidu. Neobsahuje však jen téma hrdinství, ale také témata potopy světa, stvoření člověka z hlíny, téma smrti a věčného života a vztahů lidí s bohy.

  Mezopotámie

  Tato země ležela mezi řekami Eufrat a Tigris (území dnešního Íráku). Mezopotámii obývali Sumerové, Akadové, Babyloňané a Asyřané. Později se z Mezopotámie stala Perská říše. Sumerové vynalezli první obrázkové písmo, (psaní na hliněné tabulky) které sloužilo k úředním záznamům (např. hospodářské záznamy, pracovní výkony, různé smlouvy). Babylonská literatura přinesla Chamurappiho zákoník, který popisoval, jak se mají lidé k sobě chovat.

  Syropalestina

  Jedná se o území na východě Středozemního moře – dnes Sýrie, Libanon, Jordánsko a Izrael. Syropalestinu obývali Izraelité, Aramejci a Féničané. Féničané vynalezli abecední hláskové písmo, obsahovalo jen 22 písmen. Pomocí jednoduchých znaků zachycovali hlásky. Významnou památkou hebrejské literatury (Izraelité, později Židé) je Bible.

  Bible

  „Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého...“ Kdo by to neznal? Modlitby, Ježíš Kristus, Desatero přikázaní... A Bible není ani zdaleka jen o tom.
  Bible představuje soubor textů (a opravdu hodně jmen), které vznikaly v oblasti Palestiny a dnešního Izraele. Od 9. století před naším letopočtem do 2. století našeho letopočtu. Je složen ze Starého zákona a Nového zákona. Starý zákon byl napsán hebrejsky, kdežto Nový zákon řecky. Kolem roku 400 byl přeložen sv. Jeronýmem do latiny, později do národních jazyků. Díky Cyrilu s Metodějem máme přeložené části Bible do staroslověnštiny. Z roku 1579 máme přeloženou šestidílnou Bibli Kralickou (název je odvozen od místa vytištění – Kralice) od Jednoty Bratrské.

  Starý zákon tvoří pět knih Mojžíšových. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Nejprve pojednává o stvoření světa a člověka. Bůh Izraele použil slovo: „Budiž světlo“ a bylo světlo. Dále použil hlínu k vymodelování prvního člověka (Adama). Z jeho žebra pak stvořil první ženu Evu. Poslal je do Rajské zahrady, ale zakázal jim jíst ze Stromu poznání. Neuposlechli, byli potrestání a vyhnáni z Ráje. Dále se ve Starém zákoně dozvíte o osudech Adamových a Eviných potomků. O životě proroka Mojžíše, o národu izraelském, vznik Desatera přikázání, o panování králů Davida a Šalamouna. Důležité jsou i knihy Kniha Ester, Kniha Jobova, Kniha Žalmů, Píseň Šalamounova.

  Nový zákon obsahuje 27 knih. Psali ho Židé řeckým jazykem. Dá se stručně říct, že pojednává o víře v Ježíše Krista. Matouš, Jan, Marek, Lukáš a apoštolové Ježíše Krista sepsali tzv. evangelium. Evangelium je o Ježíšově narození, o tom jak šířil své učení, jeho ukřižování a zmrtvýchvstání.

  Egypt

  Civilizace, která se rozvíjela podél Nilu a je známá svými pyramidami, hieroglyfy a mumifikování zesnulých. K nejznámějším dílům patří Achnatonův Hymnus na Slunce, Životopis Sinuhetův a Knihy mrtvých. Achatonův Hymnus na Slunce je oslavná píseň, kde se uctívá Slunce jako zdroj Života. Sinuhet vypráví zajímavé příběhy o životě lékaře. Knihy mrtvých je soupis rad a zaříkadel, které mají pomoct mrtvému při jeho cestě podsvětím k ráji.

  Indie

  Kolem roku 1600 př. n. l. osídlili povodí řek Indus a Ganda Árjové (dnešní Indové). Indie je známá svou starověkou harrapskou kulturou v povodí řeky Indus. V Indii vznikaly védské zpěvy, (oslavné písně bohům a modlitby), nápisy krále Ášoky (starý zákoník vytesán do kamene) a dva eposy. Epos Mahábhárata (bratrovražedné boje mezi dvěma rody Bháratovců) a epos Rámájana (princovi Rámájánovi unesou manželku Sítu. Údajně ji unesl vládce démonů a tak princ prosí o pomoc krále opic Hanumana.)

  Čína

  Zde se rozvíjela kultura asi od roku 2200 př. n. l. Historie Číny ovlivňovalo náboženství (například buddhismus, hinduismus) a vznikaly různé Dynastie (např. Dynastie Ming, Dynastie Tchang). Mezi nejznámější památky patří Velká čínská zeď a Buddhovy sochy. Z literatury je Kniha proměn nebo Kniha písní či filosofické spisy mudrců (např. mudrc Konfucius.)

  Literární kvíz

  1. Co je to literatura?


  2. Kde vzniklo písmo hieroglyfy?


  3. Co je to kaligrafie?


  4. V dnešním Jordánsku se nachází město, vytesané do pískovcové skály. Podle Bible tu Mojžíš udeřil na skálu, ze které pak vytryskla voda. Víš, jak se město jmenuje?


  5. Co jsou to Zikkuraty?


  6. Jaké je sedmé Boží přikázání?


  7. Co jsou nástěné fresky?


  8. Které náboženství učilo o nekonečném převtělování duše? Podle toho, jak člověk žil, získal po smrti vyšší nebo nižžší postavení.


  9. Jakého původu jsou Pohádky tisíce a jedné noci?


  10. Jak se nazývaly mince, které se razily v Lýdii (Malá Asie) v 7.století ze směsi zlata a střibra?


  11. Co bylo šemsu?


  12. Jaký první hudební nástroj se ve Staré říši používal?


  13. Jaká hudba byla ve starověké Číně?


  14. Tipneš si, kolik kilometrů se táhne napříč Čínou Velká čínská zeď?


  15. Jaké zvíře je pro Indy posvátné?


  Hodnotím známkou 1!

  Hodnotím známkou 2!

  Hodnotím známkou 3!

  Hodnotím známkou 4!

  Hodnotím známkou 5!

  Vyhodnotit

  Autorka:
  » přejít do diskuse

  Diskuse k článku  (13)

  CaMiL v něm napsala:

  Vysa318: Přesto, sis udělala tento kvíz 8-P
  Johannes: Gratuluju, skvělá práce! >X<-
  Vikekot: Děkuju za tvou poznámku, jsem ráda, že se o takové téma zajímáš $>

  vitekot v něm napsal:

  Měl jsem 2, ale úplně nesouhlasím s tím, že starovéká čínská hudba byla vojenská. Sloužila spíše k meditaci a bylo hodně klidná a jemná.

  Johannes v něm napsal:

  26 bodů :D