Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 15. května 2020 v 11:52.
  anetahor v něm napsala:

  241: Budiž světlo O=;-)

  Příspěvek z 15. května 2020 v 11:52.
  JáJá1 v něm napsal:

  Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.
  A země se prokázala být beztvará a pustá a na povrchu vodní hlubiny byla tma; a Boží činná síla se pohybovala sem a tam nad povrchem vod.
  A Bůh přistoupil k tomu, aby řekl: „Ať nastane světlo.“ Pak nastalo světlo. Potom Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. A Bůh začal nazývat světlo Dnem, ale tmu nazval Nocí.
  A nastal večer a nastalo ráno, první den.

  Příspěvek z 15. května 2020 v 11:43.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano:-)
  241.První Mojžíšova 1, 1-5 (5 b.)

  Příspěvek z 15. května 2020 v 10:57.
  JáJá1 v něm napsal:

  Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu: „Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům, že nám ji dá.“Kněz vezme koš z tvé ruky a postaví jej před oltář Hospodina, tvého Boha. Ty pak promluvíš před Hospodinem, svým Bohem, takto: „Můj otec byl Aramejec bloudící bez domova, sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem.Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás zotročovali.Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vztaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními a zázraky, a přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem.Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou jsi mi dal, Hospodine.“ A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi. Když pak třetího roku, v roce desátků, odvedeš všechny desátky ze své úrody a dáš je lévijci, bezdomovci, sirotku a vdově, aby jedli v tvých branách a nasytili se, řekneš před Hospodinem, svým Bohem: „Vynesl jsem z domu, co bylo svaté, a dal jsem to lévijci a bezdomovci, sirotku a vdově, zcela podle tvého příkazu, který jsi mi dal. Nepřestoupil jsem ani neopomenul žádné z tvých přikázání. Nejedl jsem z toho, když jsem měl zármutek, neodstranil jsem z toho nic, když jsem byl nečistý, nedal jsem z toho nic pro mrtvého. Poslechl jsem Hospodina, svého Boha, a učinil jsem vše, jak jsi mi přikázal.

  Příspěvek z 15. května 2020 v 8:53.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  240.Třetí Mojžíšova 26, 1-14 (10 b.)

  Příspěvek z 15. května 2020 v 8:51.
  JáJá1 v něm napsal:

  Povídání ženy s hadem.

  Příspěvek z 15. května 2020 v 8:50.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  239.První Mojžíšova 3, 1-2 (5 b.)

  Příspěvek z 15. května 2020 v 8:37.
  JáJá1 v něm napsal:

  Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.

  Příspěvek z 15. května 2020 v 8:01.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Žalmy 1, 1-3 (5 b.)

  Příspěvek z 15. května 2020 v 8:00.
  anetahor v něm napsala:

  Žalmy 37:8 Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého,

  Žalmy 37:9 neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.

  Žalmy 37:10 Ještě maličko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné.

  Žalmy 37:11 Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.

  Žalmy 37:12 Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby.

  Příspěvek z 15. května 2020 v 7:58.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Skvěle:-) Dopoledne ještě dáme tady ty odkazy a po obědě budeme asi pokračovat u Davida;-)
  237.Žalmy 37, 8-12 (10 b.)

  Příspěvek z 15. května 2020 v 7:55.
  anetahor v něm napsala:

  2 Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, na Sijónu, plnit tobě sliby.
  3 K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo.

  Příspěvek z 15. května 2020 v 7:47.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Žalmy 65, 2-3 (5 b.)

  Příspěvek z 15. května 2020 v 7:44.
  anetahor v něm napsala:

  Lukáš 14:15 Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: "Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím."

  Lukáš 14:16 Ježíš mu řekl: "Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí.

  Lukáš 14:17 Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: `Pojďte, vše už je připraveno. ́

  Lukáš 14:18 A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: `Koupil jsem pole a musím se jít na ně podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. ́

  Lukáš 14:19 Druhý řekl: `Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu! ́

  Lukáš 14:20 Další řekl: `Oženil jsem se, a proto nemohu přijít. ́

  Lukáš 14:21 Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: `Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. ́

  Lukáš 14:22 A služebník řekl: `Pane, stalo se, jak jsi rozkázal a ještě je místo. ́

  Lukáš 14:23 Pán řekl služebníkovi: `Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.

  Lukáš 14:24 Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře. ́"

  Lukáš 14:25 Šly s ním veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl:

  Příspěvek z 15. května 2020 v 6:18.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  235.Lukáš 14, 15-25 (10 b.)

  Příspěvek z 15. května 2020 v 6:15.
  falllenangel v něm napsal:

  234, Ale vám, kdo mě posloucháte, já říkám: Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, dobrořečte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vás hanobí.

  Příspěvek z 15. května 2020 v 6:04.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  234. Lukáš 6, 27-28 (5 b.)

  Příspěvek z 15. května 2020 v 5:59.
  falllenangel v něm napsal:

  233, Elizeův učedník dává Jehuovi královské pomazání, Jehu je následně prohlášen králem.

  Příspěvek z 15. května 2020 v 5:57.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  233. Druhá královská 9, 1-14 (5 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 21:20.
  falllenangel v něm napsal:

  232, „A teď jsem na posměch lidem, kteří jsou mladší než já a jejichž otcové v mých očích byli nížcí i na to, abych je přidružil ke psům svého stáda.“

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:42.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  232.Jób 30, 1-2 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:41.
  JáJá1 v něm napsal:

  I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:

  Ezechiel 34:2 "Lidský synu, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům: Toto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce?

  Ezechiel 34:3 Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete.

  Ezechiel 34:4 Neduživé jste neposílili, nemocné jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli nazpět, po ztracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově.

  Ezechiel 34:5 Jsou rozptýlené, jsou bez pastýře; staly se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny.

  Ezechiel 34:6 Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku, jsou rozptýleny po celé zemi a není, kdo by je hledal, kdo by po nich pátral.

  Ezechiel 34:7 Slyšte tedy, pastýři, slovo Hospodinovo:

  Ezechiel 34:8 Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré polní zvěři, protože nemají pastýře a moji pastýři mé ovce nehledají; pasou sami sebe, ale mé ovce nepasou.

  Ezechiel 34:9 Proto, pastýři, slyšte slovo Hospodinovo!

  Ezechiel 34:10 Toto praví Panovník Hospodin: Hle, chystám se na ty pastýře, budu je volat k odpovědnosti za své ovce. Nedovolím jim už pást ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich chřtánu, nebudou jim potravou."

  Ezechiel 34:11 Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat.

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:40.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano
  231.Ezechiel 34, 1-11 (5 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:37.
  JáJá1 v něm napsal:

  Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta.
  2To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen.
  3Sestry mu vzkázaly: „Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen.“
  4Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.“
  5Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval.
  6Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl.
  7Teprve potom řekl svým učedníkům: „Pojďme opět do Judska!“
  8Učedníci mu řekli: „Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat, a zase tam chceš jít?“
  9Ježíš odpověděl: „Což nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, neboť vidí světlo tohoto světa.
  10Kdo však chodí v noci, klopýtá, poněvadž v něm není světla.“
  11To pověděl a dodal: „Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.“
  12Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, uzdraví se.“
  13Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku.
  14Tehdy jim Ježíš řekl přímo: „Lazar umřel.
  15A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu!“
  16Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: „Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!“
  17Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě.

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:37.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Oki, budu vám přičítat body oboum, protože jak vidím, jde o to, koho alík vezme jako první:-D
  230.Jan 11, 1-17 (5 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:35.
  JáJá1 v něm napsal:

  Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.
  Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
  Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje,že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.
  Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla.Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:35.
  anetahor v něm napsala:

  Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.
  19Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
  20Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje,
  21že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.
  22Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.
  23A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla.
  24Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?
  25Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
  26Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:33.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  To jsou rychlovky:-D
  229.List římanům 8, 18-26 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:32.
  JáJá1 v něm napsal:

  Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.
  Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu.Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu.

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:32.
  anetahor v něm napsala:

  Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.
  Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
  Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,
  aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
  A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března 2020 v 7:01
  Založila:
  Vejunkaaa
  Obsahuje:
  ~ 4 tisíce příspěvků
  Moderátorka:
  Vejunkaaa
  (kulisačka)

  Související dopis: