Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:31, upravený vzápětí.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle:-D
  228. Matouš 6, 1-5 (5 b.)
  bylo to skoro stejně, takže JáJá má taky body;-)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:31.
  JáJá1 v něm napsal:

  „Běda, synové umínění, je výrok Hospodinův, uskutečňujete záměry, ale ne moje, uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu, vršíte hřích na hřích.
  Odcházíte a sestupujete do Egypta, ale mých úst jste se nedoptali, záštitu hledáte u faraóna, utíkáte se do stínu Egypta.

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:30.
  anetahor v něm napsala:

  „Běda, synové umínění, je výrok Hospodinův, uskutečňujete záměry, ale ne moje, uzavíráte závazky, ale ne v mém duchu, vršíte hřích na hřích.
  Odcházíte a sestupujete do Egypta, ale mých úst jste se nedoptali, záštitu hledáte u faraóna, utíkáte se do stínu Egypta.

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:29.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano:->
  227.Izaiáš 30, 1-2 (5 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:26.
  JáJá1 v něm napsal:

  Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a stanula na vnitřním nádvoří králova domu proti královu domu. Král seděl na svém královském trůnu v královském domě proti vchodu do domu.
  Jakmile spatřil královnu Esteru stojící na nádvoří, získala jeho přízeň. Král vztáhl k Esteře zlaté žezlo, které držel v ruce. Ester se přiblížila a dotkla se hlavice žezla.Tu jí král řekl: "Co ti je, královno Ester? Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude dáno."Ester odpověděla: "Uzná-li král za vhodné, nechť král s Hamanem přijde dnes na hostinu, kterou jsem pro něho připravila."Král řekl: "Rychle jděte pro Hamana, ať se splní Esteřino přání!" I přišel král s Hamanem na hostinu, kterou Ester připravila.Když popíjeli víno, řekl král Esteře: "Jaká je tvá prosba? Bude ti splněna. Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude vyhověno."
  Ester odpověděla: "Toto je má prosba a žádost:Jestliže jsem získala královu přízeň a jestliže král uzná za vhodné splnit mou prosbu a vyhovět mé žádosti, nechť opět přijde král s Hamanem na hostinu, kterou pro ně připravím; zítra pak učiním, jak praví král." Onoho dne vyšel Haman rozradostněný a rozjařený. Avšak když spatřil v královské bráně Mordokaje, že nepovstal ani se před ním netřásl strachem, byl naplněn Haman proti Mordokajovi rozhořčením.

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:25.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano:-)
  226.Ester 5, 1-9 (15 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:23.
  JáJá1 v něm napsal:

  Obadjáš šel tedy naproti Achabovi a oznámil mu to. Achab šel Elijášovi naproti. Když Achab uviděl Elijáše, řekl mu: "Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele?"

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:21.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Joj8-P
  225.První královská 18, 16-17 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:19.
  anetahor v něm napsala:

  224 - Samuel neví kdo k němu promlouvá

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:17.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano
  224. První Samuelova 3, 4-5 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:14.
  anetahor v něm napsala:

  233 - Petrovo zapření

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:03.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Jasně, stačí:-)
  223.Marek 14, 66-73

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 20:01.
  falllenangel v něm napsal:

  222, Duchovní dary neboli charismata, rozmanitost a jednota charismat

  Pokud stačí jenom ten název teda :->

  Příspěvek z 14. května 2020 v 19:58.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano, klidně stačil jen ten název, ale super8-DR^
  222.První list Korintským 12, 1-12 (15 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 19:24.
  falllenangel v něm napsal:

  221, Nevole proroka Jonáše a Boží odpověď

  - Jonáš vyzývá Hospodina, že chce zemřít ale on se ho ptá, jestli se hněvá právem. Následně Jonáš vychází z města, kde si dělá chýši, aby viděl z dálky co se přihodí ve městě. Bůh pak způsobí to, že se objeví znenadání skočec, který vyroste nad hlavu Jonáše, aby mu poskytl stín. Za úsvitu dalšího dne se ale objevuje červ, který skočce nahlodal a vychází slunce spolu s palčivým větrem, který bodá Jonáše do hlavy a on si opět přeje zemřít.

  Opět rozmlouvá s Hospodinem, který se ho zase ptá, jestli se hněvá právem, Jonáš odpovídá že ano, jenže Hospodin namítá, že se hněvá kvůli skočci, který mu nestál žádnou práci a objevil se pouze z nenadání a z jeho vůle. A ukazuje na to, zda li by se on neměl hněvat, kvůli trápení městu Ninive ,kde je více než 120 tisíc lidských tvorů, kteří nerozeznají pravici od své levice a také spoustu zvířat

  Příspěvek z 14. května 2020 v 19:14.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  221.Jonáš 4, 1-12 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 14:26.
  anetahor v něm napsala:

  220 narození Ježíše

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 14:23.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  :->R^
  220.Lukáš 2, 8-21 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 14:12.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Vypadá to jako Šalamounova modlitba k otevření chrámu.

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 14:04.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  R^8-P
  219.První královská 8, 22-37 (15 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 13:37.
  anetahor v něm napsala:

  218: Jonáš neuposlechl Jehovu, a chtěl před ním utéct po moři, ale moře se vzbouřilo a tak námořníci, kteří mu pomáhali museli hodin Jonáše do moře ;-)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 13:12.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano:-)
  218. Jonáš 1, 1-17 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 ve 12:00.
  anetahor v něm napsala:

  217: David dobrořečí Hospodina před shromážděním a řiká lidem aby ho také dobrořečili

  Příspěvek z 14. května 2020 v 11:40.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano:->
  217.První Paralipomenon 29, 10-21 (15 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 10:48.
  JáJá1 v něm napsal:

  Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan –
  ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci –
  opustil Judsko a odešel opět do Galileje.
  Musel však projít Samařskem.
  Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi;
  tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne.
  Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!“ –
  Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. –
  Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?“ Židé se totiž se Samařany nestýkají.
  Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“
  Žena mu řekla: „Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu?
  Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda.“
  Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.
  Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“
  Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu.“
  Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!“
  Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Nato jí řekl Ježíš: „Správně jsi odpověděla, že nemáš muže.
  Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu.“
  Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok.
  Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“
  Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.
  Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
  Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
  Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“
  Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“
  Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“
  Vtom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl ‚nač se ptáš?‘ nebo ‚proč s ní mluvíš?‘

  Příspěvek z 14. května 2020 v 10:45.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  R^
  216.Jan 4, 1-27 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 10:42.
  JáJá1 v něm napsal:

  Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
  Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
  A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
  Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
  Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
  Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

  Příspěvek z 14. května 2020 v 10:40.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  R^
  215. První list korintským 14, 1-6 (20 b.)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 10:38.
  anetahor v něm napsala:

  214: Rozhovor o první a druhém přikázání ;-)

  Příspěvek z 14. května 2020 v 10:36.
  JáJá1 v něm napsal:

  Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
  Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;
  miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘
  Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“
  I řekl mu ten zákoník: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho;
  a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.“
  Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ Potom se ho již nikdo otázat neodvážil.
  Když Ježíš učil v chrámu, řekl jim ještě: „Jak mohou zákoníci říkat, že Mesiáš je syn Davidův?

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března 2020 v 7:01
  Založila:
  Obsahuje:
  ~ 4 tisíce příspěvků
  Moderátorka:
  Vejunkaaa
  (kulisačka)

  Související dopis: