Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 21. dubna 2020 v 17:34.
  falllenangel v něm napsal:

  162, V řece kam plul Mojžíš se koupala faraonova dcera a jak zpozorovala košík, tak pro ně poslala služku. Spatřila dítě a zjistila že je to chlapec, bylo ji ho líto a tak nechala přivést hebrejskou ženu aby chlapce odkojila, že ji za to bude platit. Až Mojžíš odrostl, tak byl přiveden zpátky k faraonové dceři, která se o něj starala jako o vlastního syna a pojmenovala ho.

  Příspěvek z 21. dubna 2020 v 17:23.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  SkvěleR^ +2 b.
  162. Jak to s Mojžíšem dopadlo? Co se s ním po hození do řeky stalo?

  Příspěvek z 21. dubna 2020 v 17:22.
  falllenangel v něm napsal:

  161 , Chtěl tím oslabit Hebrejce a národ Izraelitů, aby počet jejich bojovníku v budoucí době nebyl tak výrazný a měli by Egypťané pak převahu v bitvách, kdyby došlo k válce.

  Příspěvek z 21. dubna 2020 v 17:17.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Skvěle:-> +3 b.
  161. Proč faraon tento příkaz dal? (2 b.)

  Příspěvek z 21. dubna 2020 v 17:15.
  falllenangel v něm napsal:

  160, Protože faraon vydal nový rozkaz zabít a utopit každého syna který se v zemi narodí, nechal přežít jenom dcery, tak ho chtěla matka zachránit a vyrobila pro něj košík z papyru, vymazala ho asfaltem, položila ho do něj a nechala ho odplout Řekou.

  Příspěvek z 21. dubna 2020 v 15:51.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Omlouvám se, včera jsem zapoměla dat otázky, tak snad nevadí;-)

  160. Proč matka mojžíše hodila do Jordánu?

  Prodleva 2 dny.
  Příspěvek z 19. dubna 2020 v 18:24.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle8-DR^+9 b.
  Další dám zítra;-)

  Příspěvek z 19. dubna 2020 v 18:22.
  falllenangel v něm napsal:

  156, Asnat (Asenatu)
  157,dcera kněze Potifery z Onu (Egyptský kněz)
  158. 2
  159, Benjamin ?

  Příspěvek z 19. dubna 2020 v 18:12.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle8-D+12
  151.Také to může být Zachránce světa, ale samozřejmě ti to také uznávám;-)
  156. Koho dal faraon Josefovi za manželku? (2 b.)
  157. Čí to byla dcera (1 b.)
  158. Kolik měl Josef synů? (3 b.)
  159. Kdo nešel s Jákobovými syny pro obilí? Proč? (2+1=3 b.)

  Příspěvek z 19. dubna 2020 v 18:05, upravený vzápětí.
  falllenangel v něm napsal:

  ano, omlouvám se, to jsem měl špatně ,díky za korekci :)

  151, Tohle jméno znamená „vykladač snů“
  152, v tomhle snu vystupuje 7 tučných krav (pěkných na pohled) a 7 hubených krav (šeredných na pohled), kde právě tyhle hubené sežraly tučné krávy.
  153, Krátce po snu o kravách měl faraon další sen, kde z jediného stvolu vyrůstalo 7 mohutných a pěkných klasů, avšak krátce po nich vypučelo 7 slabých klasů sežehnutých východním větrem a ty slabé klasy pohltily mohutné.
  154, Josef vysvětloval faraonovi, že tyhle dva sny mají úzkou spojitost, 7 tučných krav a 7 mohutných klasů znamená dobrá úroda a veliká hojnost po dobu 7let. Ale 7 hubených krav a 7 slabých klasů, které pohltí silnější znamená chudoba a špatnou úrodu, takže i hladomor po dobu 7 let. Naznačil tím faraonovi, že by si lidé měli udělat zásoby potravin aby přečkali těch 7 neúrodných let.
  155, C, Josefa

  Příspěvek z 19. dubna 2020 v 17:41, upravený vzápětí.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Super+9 b.
  147. Bylo to 50 dní, ne? 40 dní je do nanebevztoupení páně, ale nevadí;-)

  151. Co znamená jméno/slovo Safenat Paneach? (3 b)
  152. Stručně popiš faraonův sen o krávách (2 b.)
  153. -//- o klasech (2 b.)
  154. Jak Josef, s pomocí boží tyto sny vyložil? (2+2=4 b.)
  155. Koho faraon ustanovil správcem Egypta? (1 b.)
  a) Nejstaršího z Josefových bratrů
  b) Benjamína, nejmladšího z Josefových bratrů
  c) Josefa
  d) číšníka

  Prodleva 7 dní.
  Příspěvek z 12. dubna 2020 v 11:16.
  falllenangel v něm napsal:

  146,
  Matouš : Kapitola 9 : Uzdravení ženy trpící krvotokem a vzkříšení dcery představeného
  Jan : Kapitola 11 - Lazarovo vzkříšení
  Lukáš : Kapitola 7 : Vzkríšení syna nainské vdovy
  147, 40 dní
  148, do Emaus
  149, když s nimi byl u stolu, vzal chléb, pronesl požehnání, rozlámal ho a dával jim
  150, Kleofáš

  Příspěvek z 12. dubna 2020 v 10:43, upravený vzápětí.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Jeee, to byla rychlovka:-D +8 b.

  146.Napiš nějaké vzkříšení v bibli-stačí jen odkaz, nebo název, např. Potopa Světa(to ale vzkříšení nebylo:-D) (1 odkaz nebo název=1 b.)
  147Po kolika dnech od vzkříšení se slaví seslání ducha svatého? (2 b.)
  148.Téhož dne byli na cestě dva učedníci. Šli z Jeruzaléma do... (doplň) (2 b.)
  149.Při jaké příležitosti učedníci poznali Ježíše? (2 b.)
  150.Jak se jmenoval jeden z těch učedníků? (2 b.)

  Příspěvek z 12. dubna 2020 v 10:33, upravený vzápětí.
  Pralinka2 v něm napsal:

  141. Anděl
  142. Petr a Jan
  143. Jan
  144. Petr
  145. ...o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici.

  Příspěvek z 12. dubna 2020 v 10:32.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  141. Kdo oznámil Marii Magdaléně, že byl Ježíš vzkříšen? (1 b.)
  142.Jací 2 učedníci běželi po vzkříšení ke hrobu? (2 b.)
  143.Kdo byl u hrobu první? (1 b.)
  144.Kdo první vešel do hrobu? (1 b.)
  145. Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte...... (Doplň větu) (3 b.)

  Příspěvek z 11. dubna 2020 v 17:27.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Pralinka +3 b.
  falllenangel +24 b.

  Příspěvek z 11. dubna 2020 v 16:53.
  falllenangel v něm napsal:

  138, Marie Magdaléna

  139, Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz; Velikonoční oběti; Hle, vstal již z mrtvých ; Raduj se a vesel ; Rozleťte se, zpěvy, vzhůru ; Vesel se, nebes Královno; Základ církve pevná skála; Přijď, ó Duchu přesvatý ; Kristus seslal Těšitele ; Žije! Kristus povstal z hrobu ; Sestup na nás, Duchu Svatý ; Raduj se, Královno nebeská

  140, Matouš : Kapitola 16 ; verš 21 - 22 Od toho dne Ježíš začal svým učedníkům dávat najevo, že musí odejít do Jeruzaléma, mnoho tam vytrpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých

  Matouš : Kapitola 17 ; verš 22 - 23 : Když byli pospolu v Galileji, řekl jim Ježíš : „Syn člověka bude vydán do rukou lidem a oni ho zabijí a on třetího dne vstane z mrtvých“. A oni z toho byli úplně sklíčeni.

  Matouš : Kapitola 20 ; verš 17 - 19 : Protože měl jít vzhůru do Jeruzaléma, vzal si Ježíš stranou těch Dvanáct a po cestě jim řekl: „Hle, jdeme vzhůru do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; oni ho odsoudí na smrt a vydají ho pohanům, aby byl potupen, zbičován a ukřižován; a třetího dne vstane z mrtvých.“

  Marek : Kapitola 8 ; verš 31 : A začal je učit: „Syn člověka musí mnoho vytrpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých.“

  Marek : Kapitola 9 ; verš 30 - 32 : Když odtud odešli, procházeli Galilejí a on nechtěl, aby se to vědělo. Neboť poučoval své učedníky a říkal jim: „Syn člověka je vydáván do rukou lidem a ti ho zabijí, a až bude zabit, vstane po třech dnech z mrtvých.“ Ale oni tomu slovu nerozuměli a měli strach se ho vyptávat.

  Marek : Kapitola 10 ; verš 32 - 34 : Byli na cestě vzhůru k Jeruzalému; a Ježíš kráčel před nimi a oni žasli a ti, kdo šli za nimi, byli zděšeni. Znovu si k sobě vzal těch Dvanáct a začal jim říkat, co se s ním stane : „Hle, jdeme vzhůru do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho k smrti a vydají ho pohanům, budou se mu posmívat, plivat na něho, zbičují ho a zabijí a on po třech dnech vstane z mrtvých.“

  Lukáš : Kapitola 9 ; verš 22 : „Syn člověka“ řekl, „musí mnoho vytrpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých.“

  Lukáš : Kapitola 18 ; verš 31 - 33 : Vzal s sebou těch Dvanáct a řekl jim : „Hle, jdeme vzhůru do Jeruzaléma a vyplní se vše, co napsali proroci o Synu člověka. Bude totiž vydán pohanům, bude tupen, urážen, popliván; pak ho zbičují, zabijí a třetího dne vstane z mrtvých.“

  Příspěvek z 11. dubna 2020 v 16:32, upravený po 6 minutách.
  Pralinka2 v něm napsal:

  138. Marie Magdaléna

  140. Např. Matouš 17, 9

  Příspěvek z 11. dubna 2020 v 15:54, upravený po 9 minutách.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  skvěle +9 b.
  138.Kdo uviděl Ježíše po jeho zmrtvýchvstání první? (2 b.)
  139.Napiš názvy velikonočních písniček (1 písn.=1 b.)
  140.Najdi v Písmu, kde Ježíš předpovídá své zmrtvýchvstání (1 odkaz=1 b.)

  Příspěvek z 11. dubna 2020 ve 13:03.
  Pralinka2 v něm napsal:

  134. Vzkříšení
  135. Noční připomínka Vzkříšení, která se koná po západu Slunce
  136. Ježíš Nazaretský, židovský král
  137. Hebrejsky, řecky a latinsky

  Příspěvek z 11. dubna 2020 ve 12:54.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  134.Co si budeme připomínat při dnešní vigílii? (2 b.)
  135.Co je to vigílie? (3 b.)
  136.Co necha pilát napsat na Ježíšův kříž? (1 b.)
  137.Jakými jazyky to bylo napsáno? (byly 3) (3 b.)

  Prodleva 2 dny.
  Příspěvek z 9. dubna 2020 ve 13:22.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  R^R^R^

  Příspěvek z 9. dubna 2020 ve 12:32.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Poslední večeře a Getsemanská zahrada.

  Příspěvek z 9. dubna 2020 ve 12:06.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  V pohodě:-) víš?

  Příspěvek z 9. dubna 2020 ve 12:04.
  Alpina v něm napsal:

  Ajaj, trošku jsem to vážně zmotal. Omlouvám se:->. Jako rodina to úplně neslavíme, nejsme katolíci. :-)

  Příspěvek z 9. dubna 2020 v 11:57.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ne, dnesještě nene, asi sis to špatně vyložil, ještě to zkus;-)

  Příspěvek z 9. dubna 2020 v 10:52.
  Alpina v něm napsal:

  133. Připomíná se zmrtvýchvstání Ježíše Krista.:-)

  Příspěvek z 9. dubna 2020 v 7:21.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  +6 b.
  133. Co si dnes křesťané připomínají?

  Prodleva 4 dny.
  Příspěvek z 5. dubna 2020 ve 12:42.
  falllenangel v něm napsal:

  130, Vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista
  131, podle Matouše ?
  132, čtou se právě na Květnou neděli a pak na Velký pátek

  Příspěvek z 5. dubna 2020 v 9:51.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  130.Co jsou to pašije?
  131.Podle jakého evangelisty jsou dnešní pašije?
  132.Kdy, u jakých příležitostech, se pašije čtou v kostele?

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března 2020 v 7:01
  Založila:
  Obsahuje:
  ~ 4 tisíce příspěvků
  Moderátorka:
  Vejunkaaa
  (kulisačka)

  Související dopis: