Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Biblické kvízy

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 14. května ve 20:14.
  anetahor v něm napsala:

  233 - Petrovo zapření

  Příspěvek z 14. května ve 20:03.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Jasně, stačí:-)
  223.Marek 14, 66-73

  Příspěvek z 14. května ve 20:01.
  falllenangel v něm napsal:

  222, Duchovní dary neboli charismata, rozmanitost a jednota charismat

  Pokud stačí jenom ten název teda :->

  Příspěvek z 14. května v 19:58.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano, klidně stačil jen ten název, ale super8-DR^
  222.První list Korintským 12, 1-12 (15 b.)

  Příspěvek z 14. května v 19:24.
  falllenangel v něm napsal:

  221, Nevole proroka Jonáše a Boží odpověď

  - Jonáš vyzývá Hospodina, že chce zemřít ale on se ho ptá, jestli se hněvá právem. Následně Jonáš vychází z města, kde si dělá chýši, aby viděl z dálky co se přihodí ve městě. Bůh pak způsobí to, že se objeví znenadání skočec, který vyroste nad hlavu Jonáše, aby mu poskytl stín. Za úsvitu dalšího dne se ale objevuje červ, který skočce nahlodal a vychází slunce spolu s palčivým větrem, který bodá Jonáše do hlavy a on si opět přeje zemřít.

  Opět rozmlouvá s Hospodinem, který se ho zase ptá, jestli se hněvá právem, Jonáš odpovídá že ano, jenže Hospodin namítá, že se hněvá kvůli skočci, který mu nestál žádnou práci a objevil se pouze z nenadání a z jeho vůle. A ukazuje na to, zda li by se on neměl hněvat, kvůli trápení městu Ninive ,kde je více než 120 tisíc lidských tvorů, kteří nerozeznají pravici od své levice a také spoustu zvířat

  Příspěvek z 14. května v 19:14.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  221.Jonáš 4, 1-12 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května ve 14:26.
  anetahor v něm napsala:

  220 narození Ježíše

  Příspěvek z 14. května ve 14:23.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  :->R^
  220.Lukáš 2, 8-21 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května ve 14:12.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Vypadá to jako Šalamounova modlitba k otevření chrámu.

  Příspěvek z 14. května ve 14:04.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  R^8-P
  219.První královská 8, 22-37 (15 b.)

  Příspěvek z 14. května ve 13:37.
  anetahor v něm napsala:

  218: Jonáš neuposlechl Jehovu, a chtěl před ním utéct po moři, ale moře se vzbouřilo a tak námořníci, kteří mu pomáhali museli hodin Jonáše do moře ;-)

  Příspěvek z 14. května ve 13:12.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano:-)
  218. Jonáš 1, 1-17 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května ve 12:00.
  anetahor v něm napsala:

  217: David dobrořečí Hospodina před shromážděním a řiká lidem aby ho také dobrořečili

  Příspěvek z 14. května v 11:40.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano:->
  217.První Paralipomenon 29, 10-21 (15 b.)

  Příspěvek z 14. května v 10:48.
  JáJá1 v něm napsal:

  Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan –
  ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci –
  opustil Judsko a odešel opět do Galileje.
  Musel však projít Samařskem.
  Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi;
  tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne.
  Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!“ –
  Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. –
  Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?“ Židé se totiž se Samařany nestýkají.
  Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“
  Žena mu řekla: „Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu?
  Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda.“
  Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.
  Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“
  Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu.“
  Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!“
  Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Nato jí řekl Ježíš: „Správně jsi odpověděla, že nemáš muže.
  Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu.“
  Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok.
  Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“
  Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.
  Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
  Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
  Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“
  Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“
  Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“
  Vtom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl ‚nač se ptáš?‘ nebo ‚proč s ní mluvíš?‘

  Příspěvek z 14. května v 10:45.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  R^
  216.Jan 4, 1-27 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května v 10:42.
  JáJá1 v něm napsal:

  Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
  Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
  A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
  Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
  Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
  Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

  Příspěvek z 14. května v 10:40.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  R^
  215. První list korintským 14, 1-6 (20 b.)

  Příspěvek z 14. května v 10:38.
  anetahor v něm napsala:

  214: Rozhovor o první a druhém přikázání ;-)

  Příspěvek z 14. května v 10:36.
  JáJá1 v něm napsal:

  Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
  Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;
  miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘
  Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“
  I řekl mu ten zákoník: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho;
  a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.“
  Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ Potom se ho již nikdo otázat neodvážil.
  Když Ježíš učil v chrámu, řekl jim ještě: „Jak mohou zákoníci říkat, že Mesiáš je syn Davidův?

  Příspěvek z 14. května v 10:18.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano;-)
  214. Marek 12, 28-35 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května v 10:15.
  anetahor v něm napsala:

  213: Rozdělení půdy při hospodaření, jaký díl patří komu a jak velký je podíl Hospodina a určení nových měrných jednotek ?;-)

  Příspěvek z 14. května v 10:03.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Ano:->
  213.Ezechiel 45, 1-13 (15 b.)

  Příspěvek z 14. května v 9:37.
  JáJá1 v něm napsal:

  Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na sedm let do rukou Midjánc. Ruka Midjánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midjánci úkryty na horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích.
  Sotvaže Izrael zasel, přitáhli Midjánci s Amálekem a syny východu a přepadali jej. Položili se proti nim a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci ani býka ani osla.
  Přitáhli vždy se svými stády a stany; přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midjánců úplně zbídačen. I úpěli Izraelci k Hospodinu. Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midjáncům.

  Příspěvek z 14. května v 9:34.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  JojR^ Klidně stačila ta 1. věta;-)
  212.Soudců 6, 1-7 (20 b.)

  Příspěvek z 14. května v 9:32.
  anetahor v něm napsala:

  Ježíš uzdravil slepce;-)

  Příspěvek z 14. května v 9:31, upravený vzápětí.
  JáJá1 v něm napsal:

  Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“
  Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ (To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.
  Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, kdo tu sedával a žebral?“ Jedni říkali: „Je to on.“ Jiní pak: „Není, ale je mu podoben.“ On sám řekl: „Jsem to já.“ I řekli mu: „Jak to, že se ti otevřely oči?“ Odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím.“ Řekli mu: „Kde je ten člověk?“ Odpověděl: „To nevím.“ Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům.

  Příspěvek z 14. května v 9:18.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  8-PR^
  211. Jan 9, 1-13 (10 b.)

  Příspěvek z 14. května v 9:11.
  Pralinka2 v něm napsal:

  Rozhovor Ježíše s matkou synů Zebedeových, a následně rada, že kdo chce být největší, má být služebníkem ostatních.

  Příspěvek z 14. května v 9:06.
  Vejunkaaa v něm napsala:

  Skvěle:-) Pište to jen tak stručně, jak pralinka;-) Když to bude delší, stačí jen název např. podobenství, žalmu atd.
  210. Matouš 20, 20-29 (10 b.)

  Kdo si nástěnku oblíbil?

  Nástěnka:

  Vznikla:
  14. března v 7:01
  Založila:
  Obsahuje:
  ~ 3 tisíce příspěvků

  Související: