Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Kdo vymyslí nejzajmavější slovo vyhrál

  « Novější příspěvky
  Příspěvek z 27. června 2014 ve 22:32.
  a_u v něm napsala:

  Jupitka: Úryvek?!

  Prodleva měsíc.
  Příspěvek z 1. května 2014 v 9:58.
  kočilka v něm napsala:

  pižlátko...nejneobhospodařovatejnější(ale to jsem nevymyslela ja)


  komárožblabenecoidní.....a to asi staci25

  Příspěvek z 29. dubna 2014 v 10:38.
  Tohady v něm napsal:

  Skřův, toť slovo mé!

  Příspěvek z 29. dubna 2014 v 10:01.
  rimor12345 v něm napsala:

  nejkulatoulinkatější

  Příspěvek z 29. dubna 2014 v 9:59.
  rimor12345 v něm napsala:

  žblemt takovou přezdívku sem vymyslela svojí segře v překladu to znamená nic

  Příspěvek z 28. dubna 2014 v 17:00.
  kackanda v něm napsala:

  toto jsme vymyslely v kroužku NEHAHAJOHAHA (v překladu to znamená vtip který je tak blbý nebo trapný,že se musíte smát)

  Příspěvek z 28. dubna 2014 ve 13:07.
  dobrsa v něm napsala:

  Nejneobhospodařenější ;)

  Příspěvek z 26. dubna 2014 v 15:45.
  Ressie02 v něm napsala:

  babičkařeklažebabičkařeklababičkařeklažebabičkařeklababičkařeklažebabičkařeklababičkařeklažebabičkařeklababičkařeklažebabičkařeklababičkařeklažebabičkařeklababičkařeklažebabičkařeklababičkařeklažebabičkařeklababičkařeklažebabičkařekla

  Příspěvek z 24. dubna 2014 ve 14:41.
  onedirection v něm napsala:

  pepřoangtinditinda (závislost na pepři)

  Prodleva měsíc.
  Příspěvek z 17. března 2014 v 15:22.
  bibabu v něm napsala:

  juinoanopertkepenepepepe1234567810111213141516171819202223212627

  Příspěvek z 17. března 2014 v 15:21.
  bibabu v něm napsala:

  bvhzýzbucutcgtrbýwic1

  Příspěvek z 15. března 2014 v 10:20.
  jajda2005 v něm napsala:

  jojiufzsdgjrvifmjaefiuabhgkzuslioz

  Prodleva 3 dny.
  Příspěvek z 12. března 2014 ve 20:02.
  aokolo v něm napsala:

  pankreatitida(nemoc)18181818181818

  Příspěvek z 11. března 2014 v 8:22.
  pejsán v něm napsala:

  Toty vaslo jsou tákru ( Vezmete 1. Slabiku a dáte ji na konec )
  Dloujhou

  Prodleva 2 měsíce.
  Příspěvek z 5. ledna 2014 v 18:35.
  Jupitka v něm napsala:

  Toto je úryvek z nejdelšího slova světa :
  1. Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- 2.
  larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- 3.
  leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- 4.
  llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- 5.
  nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- 6.
  lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- 7.
  ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- 8.
  lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- 9.
  rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- 10.
  soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- 11.
  ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- 12.
  reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- 13.
  ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- 14.
  rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- 15.
  paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- 16.
  alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- 17.
  lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- 18.
  soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- 19.
  ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- 20.
  nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- 21.
  ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- 22.
  ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- 23.
  glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- 24.
  araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- 25.
  utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- 26.
  tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu- 27.
  tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen- 28.
  ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi- 29.
  nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu- 30.

  Příspěvek z 5. ledna 2014 v 0:59.
  multicz v něm napsal:

  autolepsixer (zavisly na kupovany aut )

  Prodleva 4 dny.
  Příspěvek z 31. prosince 2013 v 17:37.
  marianka99 v něm napsala:

  nejobhospodávatelnějšími21

  Příspěvek z 29. prosince 2013 v 19:37.
  Chrisstin v něm napsal:

  Tentononc

  Prodleva 11 dní.
  Příspěvek z 18. prosince 2013 v 16:24.
  Lečiki v něm napsal:

  NEJODOLANĚJŠÍ

  Příspěvek z 18. prosince 2013 v 6:20.
  pohádka02 v něm napsal:

  nejneobhospořádanější

  Prodleva 9 dní.
  Příspěvek z 8. prosince 2013 v 19:09.
  martas900 v něm napsal:

  exkeriment4

  Prodleva 3 dny.
  Příspěvek z 5. prosince 2013 v 19:07.
  TinaAnaTerka v něm napsala:

  odbníptákopraseokrávamyšsýr

  Příspěvek z 4. prosince 2013 ve 20:55.
  miriamska v něm napsala:

  nejblebčkovatopitomeprícisehovňousovopočůránkovitáblbinka
  56 písmen

  Prodleva 3 dny.
  Příspěvek z 1. prosince 2013 v 19:34.
  evaterkaeva v něm napsala:

  prdohnusoptákovina17

  Prodleva 13 dní.
  laylaanna v něm napsala:

  nejdelšíslovo na svetě zní:nejneobičejnejnenjenjjenjenjenjnejnenjendtdcvngxxknhjjhbeerbnhgtvbnhgbbvhjnbnnnhbbjhghngfhnugbńjjnnmmjjjjjnjjjjj

  (kousek je pravda)

  SiSi v něm napsala:

  Nejkyselosladkoslanovatovější

  Příspěvek z 16. listopadu 2013 v 1:41.
  sejanko v něm napsal:

  historickáhistoria

  Chrisstin v něm napsal:

  Nejnezdevětadevadesáteronásobovávatelnější ( 42 písmen) Tohle slovo existuje. Překonáte?22

  elík-belík9 v něm napsala:

  Školhnus.:D
  (Škola je hnus.)

  karča2807 v něm napsala:

  Prunč

  Statistika…

  Nástěnka:

  Vznikla:
  20. září 2007 v 0:00
  Založil:
  katy4
  Obsahuje:
  ~ tisíc příspěvků
  Moderátor:
  katy4
  (kulisák)