Alík

 • Alíkoviny
 • Klubovna
 • Hry
 • Nástěnky
 • Soutěže
 • Vtipy
 • Poradna
 • Copak hledáme:
  Kde hledáme: Přihlášení uživatelé mají lepší možnosti hledání.
  Jsi tu poprvé?

  Křížovkářský slovník: Matematika

  Dodržujte prosím pravidla! Za slova získáte jiskřičky. ;-)

  Nový příspěvek:

  Přispívat mohou jen přihlášení uživatelé.

  Pokud máš účet, přihlas se, pokud ne, můžeš si účet založit.

  Prodleva 9 dní.
  Příspěvek z 8. září ve 14:59.
  JMkolo83 v něm napsala:

  zlomková = čára, která odděluje čitatele a jmenovatele (aritmetika)
  krácení = název operace, kdy čitatele i jmenovatele zlomku vydělíme stejným číslem (aritmetika)
  rozšiřování = název operace, při který čitatele i jmenovatele zlomku vynásobíme stejným číslem (aritmetika)
  nesoudělná = název pro čísla, která již nejdou dělit žádným stejným přirozeným číslem než je jedna
  desetinná = čárka, která odděluje přirozená čísla od desetin, setin...
  různoběžky = dvě přímky, který mají někde společný bod (geometrie)
  rovnoběžník = dvojice protějších stran má rovnoběžné (geometrie)
  odmocnítko = znak, který se používá prop vyjádření odmocniny (aritmetika)
  úhlopříčka = spojnice dvou nesousedních vrcholů (geometrie)
  tělesová = úhlopříčka, která vede tělesem (geometrie)
  stěnová = úhlopříčka, která vede pouze stěnou (geometrie)
  hrana = ostrý okraj těles (geometrie)
  perspektiva = geometrické zobrazení na způsob co je dál to je menší (geometrie)

  Prodleva 2 dny.
  Příspěvek z 6. září ve 22:22.
  majdula2000 v něm napsala:

  násobilka = taková tabulka, která se učí nazpaměť, je u ní důležité znaménko krát a používá čísla do deseti (aritmetika)
  malá = násobilka, v níž se násobí čísla do desítky (aritmetika)
  zaokrouhlování = proces, který zjednodušuje zápis čísel, jeho nejdůležitější pravidlo je „pětka už jde nahoru“ (aritmetika)
  římské = číslice, u nichž jedničku značí písmeno I (aritmetika)
  osa = číselná přímka, na kterou můžeme zakreslovat jednotlivá čísla, ale také základ většiny grafů, který značíme x, y (aritmetika)
  menšítko = znaménko, které slouží k porovnávání čísel, je to jako položená stříška špičkou doleva (aritmetika)
  většítko = znaménko, které slouží k porovnávání čísel, je to jako položená stříška špičkou doprava (aritmetika)
  zbytek = číslo, které nám zůstane, když třeba dělíme dvě nesoudělná čísla (aritmetika)
  slovní = úloha, jejíž zadání tvoří nějaký text (aritmetika)
  výška = kolmice, která je v trojúhelníku spuštěná z vrcholu na protější stranu (geometrie)
  těžnice = spojnice vrcholu trojúhelníku se středem protější strany (geometrie)
  těžiště = průsečík těžnic v trojúhelníku (geometrie)
  ortocentrum = průsečík výšek v trojúhelníku (geometrie)
  bod = základní geometrický útvar, který nemá žádný rozměr, značí se velkým písmenem (geometrie)
  střed = bod obvykle značený písmenem S, v kružnice třeba místo, kam zapichujeme jehlu kružítka (geometrie)
  vrchol = takový speciální bod, který označuje průsečík dvou přímek, často se používá se spojení s trojúhelníkem (geometrie)
  průsečík = místo, kde se protínají dvě přímky či úsečky (geometrie)

  Prodleva 4 dny.
  Příspěvek z 2. září v 17:10.
  Lacko5 v něm napsal:

  povrch = obsah plochy tělesa, značí se písmenem S (geometrie)
  plášť = sjednocení všech stěn tělesa kromě podstav (geometrie)
  čitatel = číslo nad čárou v zlomku (aritmetika)
  jmenovatel = číslo pod čárou v zlomku (aritmetika)
  úměra = zápis dvou rovných poměrů (aritmetika)
  přímá = úměra, ve které obě hodnoty stoupají (aritmetika)
  nepřímá = úměra, ve které jedna hodnota stoupá a druhá klesá (aritmetika)
  trojčlenka = způsob, kterým se dá jednoduše vypočítat úměra (aritmetika)

  Příspěvek z 2. září v 16:10, upravený po 16 minutách.
  majdula2000 v něm napsala:

  záporná = čísla, která jsou menší než nula, je před nimi znaménko mínus (aritmetika)
  kladná = čísla, která jsou větší než nula (aritmetika)
  obvod = součet délek všech stran útvaru, obvykle se značí písmenem O (geometrie)
  obsah = velikost plochy nějakého útvaru, značí se písmenkem S (geometrie)
  nula = takové zajímavé číslo, které není ani kladné, ani záporné (aritmetika)
  nekonečno = abstraktní pojem, který znázorňuje něco, co nemá konec, ležatá osmička (algebra)
  objem = obsah třeba nějaké nádoby, značí se písmenkem V (geometrie)

  Příspěvek z 2. září v 0:43.
  majdula2000 v něm napsala:

  písemné = násobení, které se dělá pod sebou, případně odčítání s tzv. ocásek (aritmetika)
  komutativita = vlastnost, která říká, že nezávisí na pořadí vstupních hodnot příkladu, třeba jestli bude 2 + 3 nebo 3 + 2 (algebra)
  asociativita = vlastnost, která nám říká, že nezáleží na tom, jak použijeme závorky (algebra)
  kolinearita = vlastnost, která říká, že dané body leží na jedné přímce (geometrie)
  parametr = proměnný prvek v nějaké konstrukční úloze (algebra)
  invarianta = nějaká vlastnost, kterou zachovává zadané zobrazení (geometrie)
  samodružný = bod, který se zobrazuje sám na sebe (geometrie)
  osová = souměrnost podle nějaké osy (geometrie)
  středová = souměrnost podle středu (geometrie)
  graf = zobrazení funkce, většinou na papír, jeho základ tvoří osy x, y (geometrie)

  Příspěvek z 1. září v 18:23.
  JáJá1 v něm napsal:

  absolutní = hodnota, která udává vzdálenost čísla od 0

  Příspěvek z 1. září v 17:54.
  majdula2000 v něm napsala:

  Asi ano.
  menšenec = první člen při odčítání (aritmetika)
  menšitel = druhý člen při odčítání (aritmetika)
  sčítanec = člen součtu (aritmetika)
  činitel = člen násobení (aritmetika)
  dělenec = první člen při dělení (aritmetika)
  dělitel = druhý člen při dělení (aritmetika)
  limita = často se používá v kombinaci se slovem funkce, vyjadřuje, že se hodnoty nějaké posloupnosti k něčemu blíží (algebra)
  reálná = množina R, obsahuje racionální a iracionální čísla (aritmetika)
  racionální = množina Q, kladná i záporná čísla, která lze vyjádřit zlomkem (aritmetika)
  iracionální = množina I či IQ, reálná čísla, která nejsou racionální, třeba odmocnina ze dvou či pí (aritmetika)
  celá = množina Z, kladná i záporná čísla, ale bez zlomků, desetinných čísel atd. (aritmetika)
  přirozená = množina N, čísla, která jsou celá a kladná, někdy včetně nuly, jindy ne (aritmetika)
  komplexní = množina C, obsahuje i čísla s imaginární jednotkou i, která vyjadřuje odmocninu z -1 (algebra)

  Příspěvek z 1. září v 17:27.
  Vysa318 v něm napsala:

  geometrie = část matematiky tvořená z tvary a rýsování (geometrie)
  aritmetika = část matematiky tvořená z počtů (aritmetika)

  může to být?

  Příspěvek z 1. září v 17:18.
  majdula2000 v něm napsala:

  obdélník = čtyřúhelník, který má vždy dvě protilehlé strany stejně dlouhé, všechny strany svírají pravé úhly (geometrie)
  kosodélník = sešlápnutý obdélník (geometrie)
  aritmetický = průměr, který vzniká zprůměrováním několika hodnot (aritmetika)
  modus = hodnota, která se mezi zadanými čísly vyskytuje nejčastěji (aritmetika)
  medián = hodnota, která je mezi zadaný čísly přesně uprostřed (aritmetika)
  lineární = rovnice o jedné neznámé a bez mocnin (algebra)
  kvadratická = rovnice o jedné neznámé s druhou mocninou (algebra)

  Příspěvek z 1. září v 16:46.
  majdula2000 v něm napsala:

  poloměr = vzdálenost od středu kružnice po libovolný bod na ní, značí se písmenkem r (geometrie)
  průměr = vzdálenost mezi dvěma body na kružnici, jejichž spojnice prochází středem (geometrie)
  podíl = výsledek dělení (aritmetika)
  součet = výsledek sčítání (aritmetika)
  rozdíl = výsledek odčítání (aritmetika)
  součin = výsledek násobení (aritmetika)

  Příspěvek z 1. září v 16:30, upravený po 8 minutách.
  Lacko5 v něm napsal:

  poměr = matematický vztah, kterým lze něco porovnat, většinou jsou to dvě čísla s dvojtečkou (aritmetika)
  koule = prostorové těleso, které nemá žádné rohy ani hrany (geometrie)
  kužel = těleso podobné jehlanu, ale jako podstavu má kruh (geometrie)
  hranol = těleso, které má dvě rovnoběžně podstavy, může být kolmý nebo kosý (geometrie)
  funkce = zobrazení nějaké množiny, může mít definiční obor nebo obor hodnot (algebra)
  faktoriál = součin všech čísel menších nebo rovných jako dané číslo, označuje se vykřičníkem (aritmetika)
  tětiva = úsečka, která spájí v kružnici libovolné dva body (geometrie)
  sečna = přímka, která protíná kružnici ve dvou bodech (geometrie)
  tečna = přímka, která protíná kružnici jenom v jednom bodu (geometrie)

  Příspěvek z 1. září v 16:22.
  Hroch Pepíček v něm napsal:

  deltoid = čtyřuhelník ve tvaru draka, má dvě a dvě strany stejně dlouhé (geomantrie)

  Příspěvek z 1. září v 16:15, upravený po 4 minutách.
  JáJá1 v něm napsal:

  Oprava:-D - tam to už opravit nejde
  nulový = úhel, který má 0 °, obě jeho ramena leží na sobě (geometrie)
  ostrý = úhel větší než 0 ° a menší než 90 ° (geometrie)
  tupý = úhel, který má méně než 180 ° a více než 90 ° (geometrie)
  přímý = úhel, který má 180 ° a více, má však méně než 360 ° (geometrie)
  plný = úhel který má 360 °, je to největší úhel (geometrie)
  Tady nejde po delší době opravovat.:-(

  Příspěvek z 1. září v 16:00, upravený po 15 minutách.
  majdula2000 v něm napsala:

  pravoúhlý = trojúhelník, jehož dvě ramena svírají 90 ° (geometrie)
  rovnoramenný = trojúhelník, jehož dvě strany jsou stejně dlouhé (geometrie)
  rovnostranný = trojúhelník, který má všechny strany stejně dlouhé (geometrie)
  opsaná = kružnice, která se dotýká všech tří vrcholů trojúhelníku (geometrie)
  vepsaná = kružnice, která se dotýká všech tří stran trojúhelníku (geometrie)
  rovnoběžka = přímka, která má úplně stejný směr jako nějaká jiný přímka (geometrie)
  přepona = nejdelší strana trojúhelníku (geometrie)
  odvěsna = strana trojúhelníku, která není nejdelší (geometrie)
  kolmice = přímka, která svírá s jinou přímkou pravý úhel (geometrie)
  exponent = také mocnitel, číslo, které vyjadřuje, kolikrát se násobí (aritmetika)
  rovnítko = dvě čárky nad sebou, mezi příkladem a výsledkem (aritmetika)
  derivace = opak integrace (algebra)
  integrace = opak derivace (algebra)
  sinus = goniometrická funkce, která znázorňuje poměr protilehlé odvěsny a přepony (geometrie)
  cosinus = goniometrická funkce, která znázorňuje poměr přilehlé odvěsny a přepony (geometrie)
  tangens = goniometrická funkce, která znázorňuje poměr protilehlé a přilehlé odvěsny (geometrie)
  kotangens = goniometrická funkce, která znázorňuje poměr přilehlé a protilehlé odvěsny (geometrie)
  sinusoida = křivka, která znázorňuje průběh funkce sinus (geometrie)
  cosinusioda = křivka, která znázorňuje průběh funkce cosinus (geometrie)
  tangentoida = křivka, která znázorňuje průběh funkce tangens (geometrie)
  kotangentoida = křivka, která znázorňuje průběh funkce kotangens (geometrie)

  Příspěvek z 1. září v 15:38.
  majdula2000 v něm napsala:

  Budu puntičkář, ale aspoň nebudu muset tolik opravovat a snižovat pak odměny... 1) 0° značí přídavné jméno nulastupňový, dvě slova nula stupňů musí mít mezi číslem a stupněm mezeru. Tedy třeba 0 °. 2) Před než se nepíše čárka, pokud za tím není přísudek.:-D

  Příspěvek z 1. září v 15:34.
  JáJá1 v něm napsal:

  Pravda.
  nulový = úhel, který má 0°, obě jeho ramena leží na sobě (geometrie)
  ostrý = úhel větší, než 0° a menší, než 90° (geometrie)
  tupý = úhel, který má méně, než 180° a více, než 90° (geometrie)
  přímý = úhel, který má 180° a více, má však méně, než 360° (geometrie)
  plný = úhel který má 360°, je to největší úhel (geometrie)

  Příspěvek z 1. září v 15:10, upravený po 4 minutách.
  majdula2000 v něm napsala:

  úhel = prostor, který svírají 2 přímky, může být třeba pravý, ostrý nebo přímý (geometrie)

  Všechny čtyři strany rovnoběžné? Čtyři rovnoběžky ti nikdy nevytvoří čtyřúhelník...

  Příspěvek z 1. září ve 14:49.
  JáJá1 v něm napsal:

  rovnoběžník = čtyřúhelník, který má všechny 4 strany rovnoběžné (geometrie)
  Pythagorova = věta, která udává, že součet mocnin obou odvěsen pravoúhlého trojúhelníku je roven mocnině jeho přepony (geometrie)
  pravý = úhel, který má hodnotu 90°. (geometrie)

  Příspěvek z 1. září ve 14:41.
  majdula2000 v něm napsala:

  jehlan = 3D těleso, které má jednu podstavu, a tou je mnohoúhelník, stěny tvoří trojúhelníky (geometrie)
  prvočíslo = číslo, které má pouze dva dělitele, a to jedničku a samo sebe (aritmetika)

  Příspěvek z 1. září ve 13:59.
  JáJá1 v něm napsal:

  krychle = 3D těleso, jejíž 6 stěn tvoří čtverce (geometrie)

  Příspěvek z 1. září ve 13:18.
  majdula2000 v něm napsala:

  krát = obvykle tečka, případně křížek, znaménko násobení (aritmetika)
  děleno = obvykle dvojtečka, případně lomítko, znaménko dělení (aritmetika)
  kružnice = jakási křivka, množina bodů, které mají od daného bodu (středu) stejnou vzdálenost (poloměr) (geometrie)
  kvádr = 3D obrazec, jehož 6 stěn tvoří obvykle převážně obdélníky, někdy kombinované se čtverci (geometrie)
  lichoběžník = čtyřúhelník, který má 2 strany rovnoběžné a zbylé 2 různoběžné (geometrie)

  Nene, to ne. Když se píše v řečtině, píše se takovými písmenky.;-)

  Příspěvek z 1. září v 11:29.
  Vysa318 v něm napsala:

  ano to vím že jsou to písmenka řecké abecedy ale myslela jsem že se nepoužívají a že jen na toto se používají

  Příspěvek z 1. září v 11:08.
  majdula2000 v něm napsala:

  Vyso, celkem jo, jen to trochu upravím. Prozradili už vám někdy ve škole, co je to alfa, beta atd.? Ne, nejsou to druhý úhlů. Úhly máme pravé, přímé, ostré, tupé, střídavé atd. Tyto speciální znaky, kterými se úhly obvykle značí, jsou písmenka řecké abecedy. Stejně jako třeba omega (to je taková ta čárka s velkým kopečkem, kterou ve fyzice značíme ohmy: jednotky elektrického odporu), pak tam patří i pí, psí, epsilon nebo třeba lampda. Ale je jich pochopitelně více, celá abeceda.;-)

  Pomůcky máme ve školním slovníku, ty spíš asi nechte tam... A zkuste psát nápovědy jednoznačně. Útvar s dvěma dlouhými a dvěma krátkými stranami je i třeba kosodélník, obvykle i lichoběžník, ...

  Příspěvek z 1. září v 11:02.
  JáJá1 v něm napsal:

  plus = opak mínusu (aritmetika)
  úhloměr = pomůcka, s kterou se rýsují úhly (geometrie)
  pravítko = pomůcka s kterou se rýsují rovné čáry (geometrie)

  Příspěvek z 1. září v 10:57.
  Hogo v něm napsal:

  odčítání = základní matematická operace, při které se používá znaménko mínusu (aritmetika)

  Příspěvek z 1. září v 10:48.
  kytarystka05 v něm napsala:

  kružítko= školní pomůcka, která se používá v dělání kružnic (geometrie)

  Příspěvek z 1. září v 10:21.
  Lacko5 v něm napsal:

  obdélník = útvar, který má dvě strany dlouhé a dvě krátké (geometrie)
  trojúhelník = útvar, který má tři strany a tři úhly (geometrie)
  úsečka = čára, která má začátek i konec (geometrie)
  polopřímka = čára, která má začátek, ale konec nemá (geometrie)
  rovnice = příklad s levou a pravou stranou, většinou obsahuje neznámou, může být třeba lineární (algebra)
  výraz = příklad podobný rovnici, který ale neobsahuje znaménko rovná se (algebra)
  mocnina = opak odmocniny (aritmetika)
  odmocnina = opak mocniny (aritmetika)

  Příspěvek z 1. září v 6:50.
  Vysa318 v něm napsala:

  kalkulačka = předmět kde zadáte nějaký příklad a on ti ho vypočítá (aritmetika)
  počítadlo = většinou dřevěný předmět který má na sobě barevné nebo jednobarevné kuličky, kuličky přendáváš z jedné strany na druhou aby si něco zpočítala, většinou pro prvňáčky či druháčky (aritmetika)
  alfa = druh úhlů, značí se takovým malým a (geometrie)
  beta = druh úhlů, značí se takovým písmenem připomínajícím B (geometrie)
  gama = druh úhlů, značí se písmenem připomínajícím malé psací y (geometrie)
  delta = druh úhlů, značí se písmenem podobající se velkému S ale dolní „klička“ je dotáhlá úplně k tělíčku písmenu S (geometrie)
  kosočtverec = čtverec, který je nakřivo (geometrie)
  násobení = opačná operace dělení (aritmetika)
  dělení = opačná operace násobení (aritmetika)
  odečítání = značí se takovou pomlčkou, které říkáme mínus a už slyším že mínus tak budu něco ubírat (aritmetika)

  může to tak být?

  Příspěvek z 31. srpna ve 23:45.
  majdula2000 v něm napsala:

  Někteří z vás už se pokoušeli plnit školní slovník věcmi, které se ve škole učí. Je to sice vlastně také svým způsobem škola, ale učí se o lecčem – o zvířatech, o hudbě, o historii, ... Takže by vlastně ve slovníku školy mohlo být úplně všechno, což by asi nebylo ideální. Můžeme tedy některým předmětům věnovat samostatný slovník, když na něj mají dostatek slov, třeba matematice!

  I tentokrát si pro jistotu připomeneme pravidla, takže...

  1. Před přidáním slova si ověřte, jestli už ve slovníku není, nebo jestli ho někdo nenavrhnul chvilku před vámi.
  2. Pište: slovo = nápověda ke slovu (parametry)
  3. Cokoliv, co není zamýšlené jako slovo, pište kurzívou.
  4. Každé slovo i s nápovědou dávejte na vlastní řádek.
  5. Mezi slovo a nápovědu pište rovnítko.
  6. U slova dodržujte velikost písmen. Nepište je s caps-lockem (ani velké písmeno na začátku, není-li k němu důvod).
  7. Za nápovědou pište do závorky kategorii slova, zatím budou tři, a to geometrie (tu asi všichni znáte, prostě věci okolo rýsování, útvarů atd.), aritmetika (to je všechno okolo čísel, různé operace s nimi a tak podobně) a algebra (to už je spíše abstraktní matematika, která zkoumá různé objekty a struktury, pracuje se v ní nějakými proměnnými).
  8. Pokud se vám žádná kategorie nehodí, popřípadě nevíte, kterou vybrat, využijte možnost ostatní (nebo nepiště nic).

  Pár příkladů:
  sčítání = nejzákladnější matematická operace, kterou značí znaménko plus (aritmetika)
  mínus = opak plusu (aritmetika)
  pí = Ludolfovo číslo, nejznámější matematická konstanta (aritmetika)
  zlomek = speciální zápis dělení, může být třeba složený, učitelé ho často chtějí v základním tvaru (aritmetika)
  čtverec = útvar, který má čtyři stejně dlouhé strany, mezi nimiž jsou pravé úhly (geometrie)
  přímka = čára, které nemá začátek ani konec (geometrie)
  válec = těleso, jehož rovnoběžné podstavy tvoří kruh (geometrie)
  determinant = číslo, které se získává křížovým pravidlem z matice (algebra)
  báze = lineárně nezávislá množina, která generuje celý zadaný prostor (algebra)
  mnohočlen = také polynom, nějaký výraz, který obsahuje proměnné (algebra)

  předchozí 1 další
  Statistika…