Nejdelší slovo!

Nový příspěvek:

Přispívat mohou jen přihlášení uživatelé.

Pokud máš účet, , pokud ne, můžeš se zaregistrovat.

Příspěvek z 12. června v 16:22.
lékařský v něm napsal:

JojoLady: R^R^R^

A schválně!
Kdo ho dokáže vyslovit?? :-D

Jinak... jaký nese vůbec význam? :-D

Příspěvek z 12. června ve 14:48.
JojoLady v něm napsala:

Šipíne,to psala už dennisvet.
A ta jednoznačně vyhrála.

Veverko prosím zamysli se před tím než něco napíšeš.

Příspěvek z 12. června v 8:26.
Viktorka v něm napsala:

Matysek005: moje vymyšlená postavička nese jméno Terezalujemkamka Fílštrommaccoyová. ;-):-D

Příspěvek z 20. května ve 14:39.
Antonella9 v něm napsala:

nejneobhospodařovávatelnějšími:-D

Příspěvek z 19. května v 11:49.
Ahoj_jsem_Petra v něm napsala:

hipopotomonstroseskvipedaliofobie
Takto se nazívá strach z dlouhých slov :->

Příspěvek z 18. května v 16:54.
DžungaráčekChlupáček v něm napsala:

České: nejzdevětadevadesáteronásobitelnějšími
Nejdelší slovo na světe (je to švédsky) Nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoranläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbete

Příspěvek z 17. května ve 22:37.
Šároušek v něm napsala:

nejkulinkaťoulinkatější

Příspěvek z 17. května v 15:11.
tomato v něm napsal:

hypopotomonstrosesquippedaliofobia - to latinsky znamená strch z dlouhých slov:-D

Příspěvek z 1. listopadu 2018 v 17:35.
DnK08 v něm napsal:

já znám
nejneobhospodařovávatelnějšími

Příspěvek z 1. listopadu 2018 ve 14:23.
Veron_Ka42 v něm napsal:

sedemstodeväťdesiatsedemtisícsedemstodeväťdesiatsedemi

Příspěvek z 7. října 2018 ve 14:45.
DonnaN v něm napsala:

hipopotomonstroseskvipedaliofobie - fobie z dlouhých slov

Příspěvek z 7. října 2018 v 9:24.
maggiesimspons v něm napsala:

pohromaďe

Příspěvek z 14. září 2018 v 17:52.
Antonella9 v něm napsala:

Otoringolaringologie

Příspěvek z 11. září 2018 v 19:09.
šipín v něm napsal:

1. Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- 2. larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- 3. leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- 4. llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- 5. nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- 6. lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- 7. ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- 8. lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- 9. rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- 10. soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- 11. ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- 12. reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- 13. ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- 14. rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- 15. paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- 16. alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- 17. lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- 18. soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- 19. ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- 20. nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- 21. ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- 22. ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- 23. glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- 24. araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- 25. utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- 26. tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu- 27. tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen- 28. ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi- 29. nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu- 30. tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl- 31. asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy- 32. laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly- 33. ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl- 34. leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin- 35. ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis- 36. tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin- 37. yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl- 38. leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin- 39. ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre- 40. onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut- 41. aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony- 42. lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal- 43. anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin- 44. ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl- 45. glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl- 46. leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan- 47. ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl- 48. valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll- 49. eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph- 50. enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion- 51. yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin- 52. ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll- 53. ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut- 54. amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv- 55. alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph- 56. enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl- 57. isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl- 58. lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi- 59. nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr- 60. eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl- 61. valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso- 62. leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth- 63. reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar- 64. tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas- 65. paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin- 66. ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre- 67. onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl- 68. leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser- 69. ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla- 70. sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion- 71. ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam- 72. ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar- 73. tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl- 74. glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva- 75. lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl- 76. utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv- 77. alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol- 78. eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta- 79. mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny- 80. lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc- 81. ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt- 82. yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg- 83. lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla- 84. lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso- 85. leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl- 86. serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg- 87. lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll- 88. ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu- 89. taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar- 90. aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin- 91. ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid- 92. ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg- 93. lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl- 94. serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg- 95. inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu- 96. taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta- 97. mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl- 98. phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa- 99. raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl- 100. threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl- 101. glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist- 102. idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla- 103. lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty- 104. lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl- 105. utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam- 106. ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl- 107. lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny- 108. lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta- 109. myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste- 110. inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt- 111. hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta- 112. mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll- 113. ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa- 114. rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl- 115. seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy- 116. lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre- 117. onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl- 118. utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg- 119. lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly- 120. sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla- 121. lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc- 122. ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse- 123. rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg- 124. lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly- 125. sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll- 126. ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl- 127. leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl- 128. glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy- 129. llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva- 130. lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy- 131. lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis- 132. tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla- 133. spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl- 134. utamylarginylarginylisoleucylglutaminylvalylthreonylleucylarginyllysyltry- 135. ptophylglutamylarginylphenylalanylglutamylthreonylasparaginyllysylglutamy- 136. lthreonylvalylvalylarginyltyrosylleucylphenylalanylglutaminylthreonylglyc- 137. ylserylserylhistidylglutamylarginylphenylalanylleucylserylphenylalanylser- 138. ylserylleucylglutamylserylleucylserylserylglutamylleucylglutamylglutaminy- 139. lthreonyllysylglutamylphenylalanylseryllysylarginylthreonylglutamylseryli- 140. soleucylalanylvalylglutaminylalanylglutamylasparaginylleucylvalyllysylglu- 141. tamylalanylserylglutamylisoleucylprolylleucylglycylprolylglutaminylaspara- 142. ginyllysylglutaminylleucylleucylglutaminylglutaminylglutaminylalanyllysyl- 143. serylisoleucyllysylglutamylglutaminylvalyllysyllysylleucylglutamylasparty- 144. lthreonylleucylglutamylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonylmethionylglu- 145. tamylmethionylvalyllysylthreonyllysyltryptophylaspartylhistidylphenylalan- 146. ylglycylserylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylleucylserylvalyltrypt- 147. ophylisoleucylthreonylglutamyllysylglutamyllysylglutamylleucylasparaginyl- 148. alanylleucylglutamylthreonylserylserylserylalanylmethionylaspartylmethion- 149. ylglutaminylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylisoleucylg- 150. lutaminylglutamylisoleucylglutamylseryllysylleucylserylserylisoleucylvaly- 151. lglycylleucylglutamylglutamylglutamylalanylglutaminylserylphenylalanylala- 152. nylglutaminylphenylalanylvalylthreonylthreonylglycylglutamylserylalanylar- 153. ginylisoleucyllysylalanyllysylleucylthreonylglutaminylisoleucylarginylarg- 154. inyltyrosylglycylglutamylglutamylleucylarginylglutamylhistidylalanylgluta- 155. minylcysteinylleucylglutamylglycylthreonylisoleucylleucylglycylhistidylle- 156. ucylserylglutaminylglutaminylglutaminyllysylphenylalanylglutamylglutamyla- 157. sparaginylleucylarginyllysylisoleucylglutaminylglutaminylserylvalylserylg- 158. lutamylphenylalanylglutamylaspartyllysylleucylalanylvalylprolylisoleucyll- 159. ysylisoleucylcysteinylserylserylalanylthreonylglutamylthreonyltyrosyllysy- 160. lvalylleucylglutaminylglutamylhistidylmethionylaspartylleucylcysteinylglu- 161. taminylalanylleucylglutamylserylleucylserylserylalanylisoleucylthreonylal- 162. anylphenylalanylserylalanylserylalanylarginyllysylvalylvalylasparaginylar- 163. ginylaspartylserylcysteinylvalylglutaminylglutamylalanylalanylalanylleucy- 164. lglutaminylglutaminylglutaminyltyrosylglutamylaspartylisoleucylleucylargi- 165. nylarginylalanyllysylglutamylarginylglutaminylthreonylalanylleucylglutamy- 166. lasparaginylleucylleucylalanylhistidyltryptophylglutaminylarginylleucylgl- 167. utamyllysylglutamylleucylserylserylphenylalanylleucylthreonyltryptophylle- 168. ucylglutamylarginylglycylglutamylalanyllysylalanylserylserylprolylglutamy- 169. lmethionylaspartylisoleucylserylalanylaspartylarginylvalyllysylvalylgluta- 170. mylglycylglutamylleucylglutaminylleucylisoleucylglutaminylalanylleucylglu- 171. taminylasparaginylglutamylvalylvalylserylglutaminylalanylserylphenylalany- 172. ltyrosylseryllysylleucylleucylglutaminylleucyllysylglutamylserylleucylphe- 173. nylalanylserylvalylalanylseryllysylaspartylaspartylvalyllysylmethionylmet- 174. hionyllysylleucylhistidylleucylglutamylglutaminylleucylaspartylglutamylar- 175. ginyltryptophylarginylaspartylleucylprolylglutaminylisoleucylisoleucylasp- 176. araginyllysylarginylisoleucylasparaginylphenylalanylleucylglutaminylseryl- 177. valylvalylalanylglutamylhistidylglutaminylglutaminylphenylalanylaspartylg- 178. lutamylleucylleucylleucylserylphenylalanylserylvalyltryptophylisoleucylly- 179. sylleucylphenylalanylleucylserylglutamylleucylglutaminylthreonylthreonyls- 180. erylglutamylisoleucylserylisoleucylmethionylaspartylhistidylglutaminylval- 181. ylalanylleucylthreonylarginylhistidyllysylaspartylhistidylalanylalanylglu- 182. tamylvalylglutamylseryllysyllysylglycylglutamylleucylglutaminylserylleucy- 183. lglutaminylglycylhistidylleucylalanyllysylleucylglycylserylleucylglycylar- 184. ginylalanylglutamylaspartylleucylhistidylleucylleucylglutaminylglycyllysy- 185. lalanylglutamylaspartylcysteinylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylg- 186. lutamylglutamylalanylserylglutaminylvalylvalylglutamylarginylarginylgluta- 187. minylleucylalanylleucylserylhistidylleucylalanylglutamylphenylalanylleucy- 188. lglutaminylserylhistidylalanylserylleucylserylglycylisoleucylleucylarginy- 189. lglutaminylleucylarginylglutaminylthreonylvalylglutamylalanylthreonylaspa- 190. raginylserylmethionylasparaginyllysylasparaginylglutamylserylaspartylleuc- 191. ylisoleucylglutamyllysylaspartylleucylasparaginylaspartylalanylleucylglut- 192. aminylasparaginylalanyllysylalanylleucylglutamylserylalanylalanylvalylser- 193. ylleucylaspartylglycylisoleucylleucylseryllysylalanylglutaminyltyrosylhis- 194. tidylleucyllysylisoleucylglycylserylserylglutamylglutaminylarginylthreony- 195. lserylcysteinylarginylalanylthreonylalanylaspartylglutaminylleucylcystein- 196. ylglycylglutamylvalylglutamylarginylisoleucylglutaminylasparaginylleucyll- 197. eucylglycylthreonyllysylglutaminylserylglutamylalanylaspartylalanylleucyl- 198. alanylvalylleucyllysyllysylalanylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminyl- 199. lysylglutamylglutamylleucylleucyllysylserylisoleucylglutamylaspartylisole- 200. ucylglutamylglutamylarginylthreonylaspartyllysylglutamylarginylleucyllysy- 201. lglutamylprolylthreonylarginylglutaminylalanylleucylglutaminylglutaminyla- 202. rginylleucylarginylvalylphenylalanylasparaginylglutaminylleucylglutamylas- 203. partylglutamylleucylasparaginylserylhistidylglutamylhistidylglutamylleucy- 204. lcysteinyltryptophylleucyllysylaspartyllysylalanyllysylglutaminylisoleucy- 205. lalanylglutaminyllysylaspartylvalylalanylphenylalanylalanylprolylglutamyl- 206. valylaspartylarginylglutamylisoleucylasparaginylarginylleucylglutamylvaly- 207. lthreonyltryptophylaspartylaspartylthreonyllysylarginylleucylisoleucylhis- 208. tidylglutamylasparaginylglutaminylglycylglutaminylcysteinylcysteinylglycy- 209. lleucylisoleucylaspartylleucylmethionylarginylglutamyltyrosylglutaminylas- 210. paraginylleucyllysylserylalanylvalylseryllysylvalylleucylglutamylasparagi- 211. nylalanylserylserylvalylisoleucylvalylthreonylarginylthreonylthreonylisol- 212. eucyllysylaspartylglutaminylglutamylaspartylleucyllysyltryptophylalanylph- 213. enylalanylseryllysylhistidylglutamylthreonylalanyllysylasparaginyllysylme- 214. thionylasparaginyltyrosyllysylglutaminyllysylaspartylleucylaspartylaspara- 215. ginylphenylalanylthreonylseryllysylglycyllysylhistidylleucylleucylserylgl- 216. utamylleucyllysyllysylisoleucylhistidylserylserylaspartylphenylalanylsery- 217. lleucylvalyllysylthreonylaspartylmethionylglutamylserylthreonylvalylaspar- 218. tyllysyltryptophylleucylaspartylvalylserylglutamyllysylleucylglutamylglut- 219. amylasparaginylmethionylaspartylarginylleucylarginylvalylserylleucylseryl- 220. isoleucyltryptophylaspartylaspartylvalylleucylserylthreonylarginylasparty- 221. lglutamylisoleucylglutamylglycyltryptophylserylasparaginylasparaginylcyst- 222. einylvalylprolylglutaminylmethionylalanylglutamylasparaginylisoleucylsery- 223. lasparaginylleucylaspartylasparaginylhistidylleucylarginylalanylglutamylg- 224. lutamylleucylleucyllysylglutamylphenylalanylglutamylserylglutamylvalyllys- 225. ylasparaginyllysylalanylleucylarginylleucylglutamylglutamylleucylhistidyl- 226. seryllysylvalylasparaginylaspartylleucyllysylglutamylleucylthreonyllysyla- 227. sparaginylleucylglutamylthreonylprolylprolylaspartylleucylglutaminylpheny- 228. lalanylisoleucylglutamylalanylaspartylleucylmethionylglutaminyllysylleucy- 229. lglutamylhistidylalanyllysylglutamylisoleucylthreonylglutamylvalylalanyll- 230. ysylglycylthreonylleucyllysylaspartylphenylalanylthreonylalanylglutaminyl- 231. serylthreonylglutaminylvalylglutamyllysylphenylalanylisoleucylasparaginyl- 232. aspartylisoleucylthreonylthreonyltryptophylphenylalanylthreonyllysylvalyl- 233. glutamylglutamylserylleucylmethionylasparaginylcysteinylalanylglutaminyla- 234. sparaginylglutamylthreonylcysteinylglutamylalanylleucyllysyllysylvalyllys- 235. ylaspartylisoleucylglutaminyllysylglutamylleucylglutaminylserylglutaminyl- 236. glutaminylserylasparaginylisoleucylserylserylthreonylglutaminylglutamylas- 237. paraginylleucylasparaginylserylleucylcysteinylarginyllysyltyrosylhistidyl- 238. serylalanylglutamylleucylglutamylserylleucylglycylarginylalanylmethionylt- 239. hreonylglycylleucylisoleucyllysyllysylhistidylglutamylalanylvalylserylglu- 240. taminylleucylcysteinylseryllysylthreonylglutaminylalanylserylleucylglutam- 241. inylglutamylserylleucylglutamyllysylhistidylphenylalanylserylglutamylsery- 242. lmethionylglutaminylglutamylphenylalanylglutaminylglutamyltryptophylpheny- 243. lalanylleucylglycylalanyllysylalanylalanylalanyllysylglutamylserylserylas- 244. partylarginylthreonylglycylaspartylseryllysylvalylleucylglutamylalanyllys- 245. ylleucylhistidylaspartylleucylglutaminylasparaginylisoleucylleucylasparty- 246. lserylvalylserylaspartylglycylglutaminylseryllysylleucylaspartylalanylval- 247. ylthreonylglutaminylglutamylglycylglutaminylthreonylleucyltyrosylalanylhi- 248. stidylleucylseryllysylglutaminylisoleucylvalylserylserylisoleucylglutamin- 249. ylglutamylglutaminylisoleucylthreonyllysylalanylasparaginylglutamylglutam- 250. ylphenylalanylglutaminylalanylphenylalanylleucyllysylglutaminylcysteinyll- 251. eucyllysylaspartyllysylglutaminylalanylleucylglutaminylaspartylcysteinyla- 252. lanylserylglutamylleucylglycylserylphenylalanylglutamylaspartylglutaminyl- 253. histidylarginyllysylleucylasparaginylleucyltryptophylisoleucylhistidylglu- 254. tamylmethionylglutamylglutamylarginylphenylalanylasparaginylthreonylgluta- 255. mylasparaginylleucylglycylglutamylseryllysylglutaminylhistidylisoleucylpr- 256. olylglutamyllysyllysylasparaginylglutamylvalylhistidyllysylvalylglutamylm- 257. ethionylphenylalanylleucylglycylglutamylleucylleucylalanylalanylarginylgl- 258. utamylserylleucylaspartyllysylleucylserylglutaminylarginylglycylglutaminy- 259. lleucylleucylserylglutamylglutamylglycylhistidylglycylalanylglycylglutami- 260. nylglutamylglycylarginylleucylcysteinylserylglutaminylleucylleucylthreony- 261. lserylhistidylglutaminylasparaginylleucylleucylarginylmethionylthreonylly- 262. sylglutamyllysylleucylarginylserylcysteinylglutaminylvalylalanylleucylglu- 263. taminylglutamylhistidylglutamylalanylleucylglutamylglutamylalanylleucylgl- 264. utaminylserylmethionyltryptophylphenylalanyltryptophylvalyllysylalanyliso- 265. leucylglutaminylaspartylarginylleucylalanylcysteinylalanylglutamylserylth- 266. reonylleucylglycylseryllysylaspartylthreonylleucylglutamyllysylarginylleu- 267. cylserylglutaminylisoleucylglutaminylaspartylisoleucylleucylleucylmethion- 268. yllysylglycylglutamylglycylglutamylvalyllysylleucylasparaginylmethionylal- 269. anylisoleucylglycyllysylglycylglutamylglutaminylalanylleucylarginylseryls- 270. erylasparaginyllysylglutamylglycylglutaminylarginylvalylisoleucylglutamin- 271. ylthreonylglutaminylleucylglutamylthreonylleucyllysylglutamylvalyltryptop- 272. hylalanylaspartylisoleucylmethionylserylserylserylvalylhistidylalanylglut- 273. aminylserylthreonylleucylglutamylserylvalylisoleucylserylglutaminyltrypto- 274. phylasparaginylaspartyltyrosylvalylglutamylarginyllysylasparaginylglutami- 275. nylleucylglutamylglutaminyltryptophylmethionylglutamylserylvalylaspartylg- 276. lutaminyllysylisoleucylglutamylhistidylprolylleucylglutaminylprolylglutam- 277. inylprolylglycylleucyllysylglutamyllysylphenylalanylvalylleucylleucylaspa- 278. rtylhistidylleucylglutaminylserylisoleucylleucylserylglutamylalanylglutam- 279. ylaspartylhistidylthreonylarginylalanylleucylhistidylarginylleucylisoleuc- 280. ylalanyllysylserylarginylglutamylleucyltyrosylglutamyllysylthreonylglutam- 281. ylaspartylglutamylserylphenylalanyllysylaspartylthreonylalanylglutaminylg- 282. lutamylglutamylleucyllysylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylaspart- 283. ylisoleucylmethionylthreonylvalylalanyllysylglutamyllysylmethionylarginyl- 284. lysylvalylglutamylglutamylisoleucylvalyllysylaspartylhistidylleucylmethio- 285. nyltyrosylleucylaspartylalanylvalylhistidylglutamylphenylalanylthreonylas- 286. partyltryptophylleucylhistidylserylalanyllysylglutamylglutamylleucylhisti- 287. dylarginyltryptophylserylaspartylmethionylserylglycylaspartylserylserylal- 288. anylthreonylglutaminyllysyllysylleucylseryllysylisoleucyllysylglutamylleu- 289. cylisoleucylaspartylserylarginylglutamylisoleucylglycylalanylserylarginyl- 290. leucylserylarginylvalylglutamylserylleucylalanylprolylglutamylvalyllysylg- 291. lutaminylasparaginylthreonylthreonylalanylserylglycylcysteinylglutamylleu- 292. cylmethionylhistidylthreonylglutamylmethionylglutaminylalanylleucylarginy- 293. lalanylaspartyltryptophyllysylglutaminyltryptophylglutamylaspartylserylva- 294. lylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylserylcysteinylleucylglutamylas- 295. paraginylleucylvalylserylglutaminylmethionylalanylleucylserylglutamylglut- 296. aminylglutamylphenylalanylserylglycylglutaminylvalylalanylglutaminylleucy- 297. lglutamylglutaminylalanylleucylglutamylglutaminylphenylalanylserylalanyll- 298. eucylleucyllysylthreonyltryptophylalanylglutaminylglutaminylleucylthreony- 299. lleucylleucylglutamylglycyllysylasparaginylthreonylaspartylglutamylglutam- 300. ylisoleucylvalylglutamylcysteinyltryptophylhistidyllysylglycylglutaminylg- 301. lutamylisoleucylleucylaspartylalanylleucylglutaminyllysylalanylglutamylpr- 302. olylarginylthreonylglutamylaspartylleucyllysylserylglutaminylleucylaspara- 303. ginylglutamylleucylcysteinylarginylphenylalanylserylarginylaspartylleucyl- 304. serylthreonyltyrosylserylglycyllysylvalylserylglycylleucylisoleucyllysylg- 305. lutamyltyrosylasparaginylcysteinylleucylcysteinylleucylglutaminylalanylse- 306. ryllysylglycylcysteinylglutaminylasparaginyllysylglutamylglutaminylisoleu- 307. cylleucylglutaminylglutaminylarginylphenylalanylarginyllysylalanylphenyla- 308. lanylarginylaspartylphenylalanylglutaminylglutaminyltryptophylleucylvalyl- 309. asparaginylalanyllysylisoleucylthreonylthreonylalanyllysylcysteinylphenyl- 310. alanylaspartylisoleucylprolylglutaminylasparaginylisoleucylserylglutamylv- 311. alylserylthreonylserylleucylglutaminyllysylisoleucylglutaminylglutamylphe- 312. nylalanylleucylserylglutamylserylglutamylasparaginylglycylglutaminylhisti- 313. dyllysylleucylasparaginylmethionylmethionylleucylseryllysylglycylglutamyl- 314. leucylleucylserylthreonylleucylleucylthreonyllysylglutamyl

Příspěvek z 11. září 2018 v 16:49.
číča800 v něm napsala:

Nespamujde. Vyhrála dennisvet, ale vaše typy jdou zajímavé

Příspěvek z 11. září 2018 v 16:44.
DžungaráčekChlupáček v něm napsala:

Nejnepravděpodobnější

Příspěvek z 9. června 2018 v 18:01.
Rock_Lee13 v něm napsal:

nejnenanotechnologičtějšími

Příspěvek z 9. června 2018 v 16:43.
Strawberry123 v něm napsala:

Nejneobhospodařovávatelnější je jedno z nejdelších českých slov, které skutečně existují...

Příspěvek z 9. června 2018 v 16:26.
matisek005 v něm napsal:

Alík je podle mně superkalifradžilistikexpijalidózní!

Příspěvek z 9. června 2018 ve 12:23.
JáJá1 v něm napsal:

nejkoulinkovatější.

Příspěvek z 24. dubna 2018 v 19:18.
andyell v něm napsala:

Bubububububuhuhuhujijuuuuhahahahahahh

Příspěvek z 24. dubna 2018 v 16:23.
magdalenka09 v něm napsala:

qwertzuioplkjhgfdsayxcvbnmpoiuztrewqasdfghjklyxcvbnm

Příspěvek z 24. dubna 2018 v 15:36.
andyell v něm napsala:

Ortodoncie,gynekologie
Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhooooooooooojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Příspěvek z 17. dubna 2018 v 16:16.
matisek005 v něm napsal:

Parafilemonitseratefon je moje vymyšlená postavička. Dále znám slovo Acetylcholinesteráza, ale nevím moc, co to je.

Příspěvek z 17. dubna 2018 v 15:50.
Havířovák v něm napsal:

Otorhinolaryngologie - tohle slovo narozdíl od ostatních existuje.

Příspěvek z 13. dubna 2018 v 18:50.
sportLuca v něm napsala:

Jájá1:Dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbřřřřeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee;-D

Příspěvek z 13. dubna 2018 v 18:01.
JáJá1 v něm napsal:

jááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááák se máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááte?????????????????

Příspěvek z 13. dubna 2018 v 17:31.
JirkaBobik v něm napsal:

oooooooooooooooo dobry!!!

Příspěvek z 13. dubna 2018 v 17:24.
lenuska110 v něm napsala:

Nejneobhospodařovávatelnější
Hypopotomonstrosesquipedaliofobie

Příspěvek z 12. dubna 2018 ve 20:22.
Dana395 v něm napsala:

Ahoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooj

Kdo si nástěnku oblíbil?